ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 5ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
MIS: 5032668

ΕΤΠΑ

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Επιχειρηματικό πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα», βάσει της αρ. πρωτ. 4914/12-12-2018 απόφασης ένταξης του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: 9ΗΥΨ7Λ6-Χ62). Ο κωδικός της πράξης είναι ο ΟΠΣ 5032668, με ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον», με τίτλο δράση 4.c.1.1-a2 «Επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές πλην υποδομών υγείας για ενεργειακή αναβάθμιση και την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» και με κωδικό προϋπολογισμού Δήμου Κ.Α.: 64-7341.73215.

Μελέτης: 298.000,00 € (με ΦΠΑ)
Συμβατικός: 152.854,89 € (με ΦΠΑ)

Δήμος Πατρέων – Δ/νση Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ

Αντικείμενο του έργου είναι οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών, με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου, την μείωση του λειτουργικού κόστους και την βελτίωση των εσωτερικών συνθηκών.
Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν
- Προσθήκη θερμομόνωσης στην εξωτερική τοιχοποιία
- Θερμομόνωση του δώματος
- Αντικατάσταση παλαιών παραθύρων, θυρών και κουφωμάτων
- Αντικατάσταση υφιστάμενου λέβητα και καυστήρα με νέο
- Προμήθεια και εγκατάσταση συσκευής αντιστάθμισης, με ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου και αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας - τρίοδης ηλεκτροκίνητης βαλβίδας
- Θερμική μόνωση σωληνώσεων θέρμανσης.
- Τοποθέτηση θερμοστατικών βαλβίδων στα θερμαντικά σώματα
- Αντικατάσταση υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων με νέα φωτιστικά σώματα LED που θα λειτουργούν με σύστημα διαχείρισης λειτουργίας και ανίχνευσης φυσικού φωτισμού
- Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ενέργειας 5KW
- Εγκατάσταση συστήματος μέτρησης και προβολής της καταναλισκόμενης ενέργειας του κτιρίου και του ποσοστού εξοικονόμησης.

Οι παραπάνω δράσεις θα βελτιώσουν σημαντικά την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου, θα εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες εσωτερικές συνθήκες για την διεξαγωγή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και παράλληλα θα μειώσουν σημαντικά το λειτουργικό κόστος τόσο μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας από τα συστήματα θέρμανσης και φωτισμού, όσο και μέσω του ανταποδοτικού οφέλους από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (φωτοβολταικό σύστημα).
Παράλληλα μέσω του συστήματος καταγραφής των μεγεθών κατανάλωσης ενέργειας και κατάλληλης προβολής καθώς και με ενέργειες ενημέρωσης, θα επιτευχθεί η ευαισθητοποίηση των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού στα ζητήματα εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Με την ολοκλήρωση της πράξης, το αναβαθμισμένο ενεργειακά σχολικό κτίριο θα είναι πλήρως λειτουργικό και θα εξασφαλίζει στους μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό, τις απαραίτητες εσωτερικές συνθήκες εργασίας και διαβίωσης.
Παράλληλα θα επιτευχθεί άμεσα η μείωση του λειτουργικού κόστους τόσο από την εξοικονόμηση ενέργειας για την θέρμανση και το φωτισμό όσο και από το ανταποδοτικό όφελος της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από το αυτόνομο φωτοβολταικό σύστημα.
Η ευθύνη και η δαπάνη λειτουργίας των σχολικών κτιρίων επιβαρύνει το Δήμο Πατρέων, οπότε η παραπάνω εξοικονόμηση πόρων θα έχει άμεσα οφέλη στους δημότες του και τις παρεχόμενες από αυτόν υπηρεσίες.
Επιπλέον, ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων και των υποδομών του κτιρίου, θα διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό τις εργασίες συντήρησης και διαχείρισης από τα αρμόδια συνεργεία του Δήμου που είναι επιφορτισμένα για το έργο αυτό.