«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΤΟΥΣ 2019 - 2020

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Η δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» εντάσσεται:

  • Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ) 2014-2020 του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης και εμπίπτει στον Θεματικό Στόχο 8 «Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων», Επενδυτική Προτεραιότητα 8iv «Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων της πρόσβασης στην απασχόληση, της εξέλιξης της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, της συμφιλίωσης του επαγγελματικού και ιδιωτικού βίου και της προώθησης της ίσης αμοιβής για ίση εργασία» του Καν. 1304/2013 της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.
  • Στα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) 2014-2020 και εμπίπτει στον Θεματικό Στόχο 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων», Επενδυτική Προτεραιότητα 9i «Ενεργός ένταξη, με σκοπό, μεταξύ άλλων, την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών και της ενεργού συμμετοχής και της βελτίωσης της απασχολησιμότητας» ή/και 9iii «Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση της ισότητας των ευκαιριών» του καν. 1304/2013 της Προγρ. Περιόδου 2014-2020.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ2.943.400,00€

(τα έσοδα υπολογίζονται μηνιαία από ταvoucherτων ωφελούμενων παιδιών που είναι εγγεγραμμένα στις Δομές. Ο Θεωρητικός Προϋπολογισμός θα φτάσει σε αυτό το ποσό εφόσον ο αριθμός των φιλοξενούμενων παιδιών είναι ίσος με τις προτεινόμενες θέσεις ΕΣΠΑ που έχει δηλώσει ο Κοινωνικός Οργανισμός στην ΕΕΤΑΑ και παραμείνει ο ίδιος αριθμός παιδιών μέχρι το τέλος του προγράμματος)

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ – Κ.Ο.ΔΗ.Π.

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή στα ωφελούμενα άτομα θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία σε αντίστοιχες Δομές Φορέων, όπως περιγράφονται στα άρθρα 2 και 3 της παρούσας, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 της σχετικής ΚΥΑ.

Οι ωφελούμενες/νοι επιλέγουν θέση σε Δομή/Φορέα αντίστοιχη εκείνης για την οποία έλαβαν «αξία τοποθέτησης» (voucher).

Ειδικότερα, επιλέξιμες ενέργειες είναι:

α) η παροχή θέσεων φροντίδας βρεφών από 2 μηνών έως 2,5 ετών και νηπίων από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο, σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς αντίστοιχα,

β) η παροχή θέσεων φροντίδας παιδιών βρεφικής και προσχολικής ηλικίας από 8 μηνών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση και παιδιών με αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών, όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο σε βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας,

γ) η παροχή θέσεων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών από 5 έως 12 ετών σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και

δ) η παροχή θέσεων φροντίδας παιδιών με αναπηρία, εφήβων και ατόμων με νοητική αναπηρία ή/και κινητική αναπηρία σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ).

Τα ανωτέρω όρια ηλικίας θα εναρμονίζονται με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Η δράση υλοποιείται μέσα από κύκλο Πρόσκλησης διάρκειας 11 μηνών, που αντιστοιχεί στο σχολικό έτος 2019-2020 (από την 1 η Σεπτεμβρίου 2019 έως την 31ηΙουλίου 2020), όσο και η μέγιστη διάρκεια ισχύος της «αξίας τοποθέτησης» (voucher) για τους ωφελούμενους, που θα επιλεγούν.

Η δράση στοχεύει:

α) στην αύξηση της απασχόλησης και διατήρηση των ωφελούμενων γυναικών από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, σε θέσεις εργασίας με ισότιμους όρους, ώστε μέσα από την ουσιαστική διευκόλυνσή τους, να ανταποκριθούν στους απαιτητικούς κι αντικρουόμενους ρόλους τους, όπως αυτός της οικογενειακής μέριμνας και της παιδικής προστασίας,

β) στην ουσιαστική στήριξη των ωφελούμενων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβασή τους στην εργασία, μέσω της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία,

γ) στην ισότιμη πρόσβαση των ευπαθών ομάδων (παιδιά και άτομα με αναπηρία) σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες.

Αριθμός φιλοξενούμενων παιδιών στις Δομές του Κ.Ο.ΔΗ.Π. μέσω της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» έτους 2019-2020 :

  • 120 ΒΡΕΦΗ ΣΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
  • 628 ΝΗΠΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
  • 320 ΠΑΙΔΙΑ ΣΕ ΚΔΑΠ
  • 100 ΠΑΙΔΙΑ ΣΕ ΚΔΑΠ ΜΕΑ

https://www.eetaa.gr/index.php?tag=paidikoi_2019,

ΚΟΔΗΠ http://www.kodip.gr/.