ΜΕΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συνεδριάζει, την Πέμπτη 3 Αυγούστου 2023 και από ώρα 09.00  έως 10.30 το πρωί, σε έκτακτη - δια περιφοράς συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις υπ’ αριθ. 375/2022 και  488/25-04-2023 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ,  με τα παρακάτω θέματα:

 

  1. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων Δήμου Πατρέων για το σχολικό έτος 2023-2024. Κατανομή εγκριθεισών ανθρωποωρών σε θέσεις πλήρους απασχόλησης (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).
  2. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 53/2023 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολιτιστικός Οργανισμός» Δήμου Πατρέων, η οποία αφορά στην Δ΄ Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικον. έτους 2023 (εισηγήτρια: Κ. Γεροπαναγιώτη- Θεοδωρακοπούλου- Πρόεδρος Δ.Σ.).
  3. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου Δήμου Πατρέων, λόγω φυσικών καταστροφών» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ.  Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).

 

        Ο Πρόεδρος

 του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

         Παναγιώτης Μελάς