Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγηση αδείας για την τέλεση πολιτικού γάμου 

Για Έλληνες που κατοικούν στον Δήμο Πατρέων

 1. Αίτηση για χορήγηση άδειας γάμου, στην οποία θα αναγράφονται ΑΦΜ, ΑΜΚΑ,& Ασφαλιστικός Φορέας (Για κάθε μελλόνυμφο ξεχωριστά. Ειδικό έντυπο υπάρχει στο Τμήμα Ληξιαρχείου)
 2. Ηλεκτρονικό παράβολο αξίας € 18, το οποίο θα πρέπει να είναι πληρωμένο. (Στο e-Παράβολο- φορέας Δημοσίου: κατηγορία παραβόλου:Πολιτικός Γάμος – Τύπος παραβόλου: 2386 παράβολο για έκδοση άδειας πολιτικού γάμου) (  Για κάθε μελλόνυμφο απαιτείται διαφορετικό e- παράβολο).
 3. Αστυνομική Ταυτότητα ή διαβατήριο και απλή φωτοτυπία τους.
 4. Απόσπασμα Ληξιαρχικής πράξης γέννησης από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης του ενδιαφερόμενου. Για Έλληνες που έχουν γεννηθεί στην Αίγυπτο ή την Κωνσταντινούπολη ισχύει και το πιστοποιητικό βαπτίσεως του Πατριαρχείου αντί για Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως. Στην περίπτωση που δεν έχουν Ελληνική υπηκοότητα παντρεύονται ως αλλοδαποί.
 5. Αν δεν έχει συνταχθεί Ληξιαρχική πράξη γέννησης για κάποιον από τους δύο συζύγους ή έχουν καταστραφεί τα αρχεία, προσκομίζεται πιστοποιητικό  εγγραφής στο Δημοτολόγιο του Δήμου στον οποίο αυτός ανήκει, μαζί με την αρνητική απάντηση του Ληξιαρχείου.
 6. Δικαστική απόφαση για ανηλίκους κάτω των 18 ετών, για την άδεια γάμου.
 7. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 (χορηγείται από το Τμήμα Ληξιαρχείου με την προσκόμιση των δικαιολογητικών).
 8. Μία ολόκληρη ημερήσια τοπική εφημερίδα (της Πάτρας), στην οποία θα έχει δημοσιευθεί η αγγελία του γάμου (Μία για κάθε μελλόνυμφο) .
 9. Σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου, προσκομίζεται η Ληξιαρχική πράξη του προηγούμενου γάμου στην οποία αναφέρεται η λύση του. Σε περίπτωση χηρείας, προσκομίζεται η Ληξιαρχική πράξη θανάτου.   
 10. Σε περίπτωση ύπαρξης συμφώνου συμβίωσης, προσκομίζεται η Ληξιαρχική πράξη του συμφώνου συμβίωσης. Σε περίπτωση λύσης συμφώνου συμβίωσης, προσκομίζεται η Ληξιαρχική πράξη με τη λύση του.
 11. Αποδεικτικό κατοικίας για κάθε μελλόνυμφο ( εκκαθαριστικό εφορίας ή λογαριασμός ΔΕΗ ή βεβαίωση μονίμου κατοικίας από το Δημοτικό Διαμέρισμα ή μισθωτήριο).

 

 Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν από την υπηρεσία εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδας. Πράξεις που έλαβαν χώρα στο εξωτερικό αυτεπάγγελτη αναζήτηση γίνεται από τις υπηρεσίες των ΚΕΠ προς το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών.

 

Διευκρινιστικά στοιχεία

 • Για τον προσδιορισμό τέλεσης Πολιτικού Γάμου, γίνεται από κοινού αίτηση που υπογράφεται από τους ενδιαφερόμενους ενώπιον της υπηρεσίας.
 • Για την τέλεση του γάμου οι μελλόνυμφοι προσέρχονται με τις ταυτότητές τους ή διαβατήριο και δύο (2) μάρτυρες με τις ταυτότητές τους, οι οποίοι μπορεί να είναι και συγγενείς οποιουδήποτε βαθμού και ηλικίας άνω των 18 ετών.
 • Σύμφωνα με το Νόμο περί ισότητας των δύο φύλων οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν πριν το γάμο το επώνυμο των τέκνων που θα γεννηθούν. Αυτό μπορεί να είναι του συζύγου ή της συζύγου ή και των δύο (όχι πάνω από δύο επώνυμα).
 • Σε περίπτωση που η άδεια γάμου πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στις παρακάτω χώρες: Γερμανία, Αυστρία, Ισπανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ελβετία, Τουρκία ή Μολδαβία, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ενημερώνει την υπηρεσία μας, προκειμένου να εκδίδεται άδεια γάμου σύμφωνα με το πρότυπο που προβλέπεται στη Σύμβαση του Μονάχου 1980 (πολύγλωσσο πιστοποιητικό ικανότητας γάμου). Για την έκδοση της άδειας αυτής χρειάζονται επιπλέον:
  • Φωτοαντίγραφο ταυτότητας μελλοντικού συζύγου
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης μελλοντικού συζύγου

Η άδεια εκδίδεται σε 7 ημερολογιακές μέρες από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών.