Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Πατρέων

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

20.000,00 ευρώ

Δήμος Πατρέων

Δημοσιοποίηση των έργων και των παρεμβάσεων στον αστικό ιστό της Πάτρας συνολικού προϋπολογισμού 43.880.000 ευρώ

  • Η αύξηση της δημοσιότητας του Σχεδίου της ΒΑΑ
  • Η πληροφόρηση των πολιτών για τις παρεμβάσεις του Στρατηγικού Σχεδίου ΒΑΑ με έμφαση στις επιμέρους ενέργειές του και τη φύση τους
  • η αύξηση της αναγνωρισιμότητας του στρατηγικού σχεδίου από την κοινή γνώμη

- Η διασφάλιση της διαφάνειας όσον αφορά την υλοποίηση του σχεδίου

Ενημέρωση των πολιτών για τα έργα και παρεμβάσεις του στρατηγικού σχεδίου της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης