Ανακοίνωση σχετικά με την προκήρυξη ΣΟΧ.3/2023 του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών για  

  • Δύο (2) θέσεις ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό : 

εντυπο ασεπ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ  για την θέση ΤΕ  και να την υποβάλλουν,  μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά   είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:  

Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών, Σωτηριάδου 6 Πάτρα Αχαϊας, Τ.Κ. 26225, απευθύνοντάς την στην Προϊσταμένη κα Τριπολιτσιώτη Μαρία (τηλ. επικοινωνίας: 2610.279.238)  εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την  Παρασκευή  08/12/2023  επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών   και λήγει τη Δευτέρα 18/12/2023.