Που γίνεται η ονοματοδοσία του παιδιού

Στο Ληξιαρχείο που δηλώθηκε η γέννηση ή στον τόπο μόνιμης κατοικίας των γονέων με αυτοπρόσωπη παρουσία τους.

 

Από ποιόν δηλώνεται η ονοματοδοσία

Η ονοματοδοσία γίνεται με τη δήλωση και των δύο γονέων ή μόνο του ενός, ο οποίος όμως θα πρέπει να έχει έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου, θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής.
Στην έγγραφη εξουσιοδότηση θα πρέπει να αναφέρεται το κύριο όνομα που επιθυμούν να δώσουν οι γονείς στο παιδί τους. 

(Εξουσιοδοτώ τ... σύζυγό μου ..................................................................... κάτοχο του υπ. αρ. …….......
∆.Τ έτος έκδοσης............... Εκδούσα Αρχή..................... κάτοικος...............Οδός .................... ΤΚ..........
Να προσέλθει στο Ληξιαρχείο Πατρέων προκειμένου να προβεί στην ονοματοδοσία του ....................... τέκνου μας που γεννήθηκε στις ........................ . Το όνομα του παιδιού θα είναι .....................................)

 

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για τη δήλωση ονοματοδοσίας

  • Δελτία Αστυνομικής Ταυτότητας και των δύο γονέων
  • Έγγραφη εξουσιοδότηση (σε περίπτωση που θα προσέλθει στο Ληξιαρχείο μόνο ο ένας γονέας) θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή και στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται και το όνομα του παιδιού.

Σε περίπτωση που το τέκνο γεννήθηκε σε άλλο Δήμο, εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών απαιτούνται και τα εξής:

  • Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης του τέκνου από το αρμόδιο ληξιαρχείο
  • Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας (λογαριασμό ΔΕΚΟ, κ.λ.π.).

 

Σε περίπτωση πολιτών τρίτης χώρας απαιτούνται τα εξής:

  • Διαβατήρια και των δύο γονέων
  • Σε περίπτωση δήλωσης από τον ένα γονέα, απαιτείται νόμιμα θεωρημένη εξουσιοδότηση του άλλου γονέα για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή, στην οποία εκτός των άλλων θα  περιλαμβάνει το όνομα του παιδιού με Ελληνικούς και Λατινικούς χαρακτήρες.

 

Δήλωση στο Δημοτολόγιο

Η δήλωση της Ονοματοδοσίας γίνεται ηλεκτρονικά από την Υπηρεσία άρα ο δηλών δεν έχει την υποχρέωση της αυτοπρόσωπης παρουσίας του στο Δημοτολόγιο.