Που γίνεται η δήλωση γέννησης του παιδιού

Κάθε γέννηση που λαμβάνει χώρα ως γεγονός στα όρια του Δήμου Πατρέων, πρέπει να δηλώνεται α) στο μαιευτήριο όπου συνέβη ο τοκετός ή β) με τελεσίδικη δικαστική απόφαση βεβαίωσης γεγονότος στο Ληξιαρχείο Πατρέων.

 

Πότε γίνεται η δήλωση γέννησης

Η δήλωση γέννησης για να είναι εμπρόθεσμη  πρέπει να γίνει εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τον τοκετό.
Η παραπάνω προθεσμία ισχύει και για τον προσδιορισμό δημοτικότητας τέκνου εντός γάμου σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΚΔΚ.

Εκπρόθεσμη δήλωση: Σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν.4674/2020 (53Α).

  • μετά την παρέλευση δέκα (10) ημερών καταβάλλεται e-παράβολο 30€ (κωδ.3828)
  • μετά την παρέλευση ενενήντα (90) ημερών από τότε που συνέβη το γεγονός, καταβάλλεται e-παράβολο 60€ (κωδ.3829)
  • Η καταβολή των e-παραβόλων πραγματοποιείται μέσω της διαδικασίας έκδοσης παραβόλων με την χρήση της εφαρμογής του e – Παραβόλου της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων.
  • Η υποβολή του κωδικού e – Παραβόλου καθώς και το αποδεικτικό πληρωμής του σε Τράπεζα αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση – μεταξύ των λοιπών απαιτούμενων δικαιολογητικών –  για την εκπρόθεσμη καταχώριση του σχετικού ληξιαρχικού γεγονότος.

 

Προσδιορισμός Δημοτικότητας

Για τον προσδιορισμό της δημοτικότητας του 1ου τέκνου απαιτείται η παρουσία και των δύο γονέων ενώπιον του Ληξίαρχου του τόπου κατάρτισης της σχετικής Ληξιαρχικής πράξης, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία γέννησης. Σε διαφορετική περίπτωση το τέκνο εγγράφεται στη μερίδα του πατέρα.

 

Δήλωση στο Δημοτολόγιο

Η δήλωση της Γέννησης γίνεται ηλεκτρονικά από την Υπηρεσία άρα ο δηλών δεν έχει την υποχρέωση της αυτοπρόσωπης παρουσίας του στο Δημοτολόγιο.

1. Πιστοποιητικό Γέννησης