Δήλωση Γάμου

Πού γίνεται η δήλωση του γάμου
Κάθε γάμος που λαμβάνει χώρα ως γεγονός στα όρια του Δήμου Πατρέων, είτε είναι θρησκευτικός, είτε πολιτικός, πρέπει να δηλώνεται στο Ληξιαρχείο Πατρέων.

Πότε γίνεται η δήλωση γάμου
Εμπρόθεσμη δήλωση: Εντός 40 (σαράντα) ημερολογιακών ημερών από την τέλεσή του.

Εκπρόθεσμη δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν.4674/2020 (53Α).

  • μετά την παρέλευση σαράντα (40) ημερών καταβάλλεται e-παράβολο 30€ (κωδ.3828)
  • μετά την παρέλευση ενενήντα (90) ημερών από τότε που συνέβη το γεγονός, καταβάλλεται e-παράβολο 60€ (κωδ.3829)
  • Η καταβολή των e-παραβόλων πραγματοποιείται μέσω της διαδικασίας έκδοσης παραβόλων με την χρήση της εφαρμογής του e – Παραβόλου της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων.
  • Η υποβολή του κωδικού e – Παραβόλου καθώς και το αποδεικτικό πληρωμής του σε Τράπεζα αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση – μεταξύ των λοιπών απαιτούμενων δικαιολογητικών – για την εκπρόθεσμη καταχώριση του σχετικού ληξιαρχικού γεγονότος.

Από ποιόν δηλώνεται ο γάμος
Ο γάμος δηλώνεται από έναν εκ των δύο συζύγων ή από τρίτο δυνάμει συμβολαιογραφικού πληρεξούσιου

Τί δικαιολογητικά απαιτούνται για τη δήλωση του γάμου

  • Η δήλωση γάμου, την οποία συντάσσει ο Ιερέας που τέλεσε το μυστήριο του γάμου ή ο Δήμαρχος (στην περίπτωση που ο γάμος είναι πολιτικός), υπογεγραμμένη από αυτόν, τους δύο συζύγους και τους μάρτυρες.
  • Ταυτότητες των συζύγων ή διαβατήρια (σε περίπτωση πολιτών τρίτης χώρας με θεωρημένη άδεια παραμονής).
  • Πιστοποιητικά Γεννήσεων (σε περίπτωση αλλοδαπών πολιτών).
  • Το Α.Φ.Μ. και το Α.Μ.Κ.Α. των δύο συζύγων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης.
  • Εάν υφίσταται Ασφαλιστικός Φορέας.
  • Πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων από την Εκκλησία ή το Δήμο