Με τη δήλωση βάπτισης καταχωρείται στο Ληξιαρχείο μόνο το θρήσκευμα (άρθρο 25, 26 του Ν. 344/76). Η δήλωση του ονόματος γίνεται μόνο με ονοματοδοσία παρουσία και των δύο γονέων ακόμα και αν έχει πραγματοποιηθεί βάπτιση. Σε περίπτωση κωλύματος του ενός γονέα απαιτείται η προσκόμιση εξουσιοδότησής του, θεωρημένη νόμιμα ως προς το γνήσιο της υπογραφής .

 

Που γίνεται η δήλωση βάπτισης του παιδιού
Η βάπτιση δηλώνεται:

  • στο Ληξιαρχείο που δηλώθηκε η γέννηση ή
  • στο Ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης του μυστηρίου προσκομίζοντας αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης του παιδιού

 

Πότε γίνεται η δήλωση βάπτισης

Σύμφωνα με το Ν.4144/2013 δεν υπάρχει πρόστιμο ή διορία για την δήλωση της βάπτισης η οποία όμως πρέπει να δηλωθεί σ’ ένα εύλογο χρονικό διάστημα, προκειμένου να είναι ενήμερη η αστική κατάσταση του παιδιού.

 

Από ποιόν δηλώνεται η βάπτιση

Υπόχρεοι για την δήλωση βάπτισης είναι: : Ένας εκ των γονέων του παιδιού, ή ο ανάδοχος, ή ο ίδιος ο βαπτισθείς που έχει συμπληρώσει το 14ο έτος, καθώς και οι εξ αίματος συγγενείς του μέχρι τρίτου βαθμού ή από τρίτο πρόσωπο, που έχει ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για τη δήλωση βάπτισης του παιδιού

  • Πρωτότυπη δήλωση βάπτισης, την οποία συντάσσει ο Ιερέας που τελεί το μυστήριο, υπογεγραμμένη από τον ιερέα, τους δύο γονείς και τον ανάδοχο.
  • Ταυτότητα του δηλούντα ή σε περίπτωση πολίτη τρίτης χώρας, διαβατήριο και άδεια διαμονής.


Δήλωση στο Δημοτολόγιο

Η δήλωση της Βάπτισης γίνεται ηλεκτρονικά από την Υπηρεσία άρα ο δηλών δεν έχει την υποχρέωση της αυτοπρόσωπης παρουσίας του στο Δημοτολόγιο.