Τμήμα Σχολείων
Διεύθυνση Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Κοινωνικής Προστασίας - Τμήμα Σχολείων
Ιωάννης Σίδερης

Ωράριο Λειτουργίας :7:00-15:00

2610623348 2610224548 2610240859
Μέγαρο Λόγου και Τέχνης, Πλ. Γεωργίου Α’ 17
tmimasxoleiwn@gmail.com

Δράσεις- Έργο:

  • Ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία των Σχολικών Μονάδων
  • Πραγματοποίηση προγραμμάτων που επικεντρώνονται στην εκπαίδευση, την ψυχαγωγία και την άθληση στη φύση, τα οποία διενεργούνται στο Πάρκο Εκπαιδευτικών Δράσεων

 Αρμοδιότητες

  1. Συντήρηση, βελτίωση, καθαριότητα, φύλαξη σχολικών μονάδων, καθώς και διοικητική υποστήριξη στις Σχολικές Επιτροπές, ώστε να επιτελέσουν το έργο τους
  2. Σύνταξη μηνιαίου προγραμματισμού βαρδιών των σχολικών φυλάκων και καθαριστριών, ανά σχολική μονάδα.
  3. Έλεγχος στα σχολικά κτίρια για τη σωστή φύλαξη και καθαριότητά τους.
  4. Μεριμνά για τη συγκρότηση επιτροπών καταλληλότητας για την επιλογή οικοπέδου και κτιρίου κατάλληλου για τη στέγαση διδακτηρίου
  5. Συνεργασία με άλλες υπηρεσίες για την απαλλοτρίωση οικοπέδου και την ανέγερση σχολικών κτιρίων
  6. Μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση και συστέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων, την αποκλειστική χρήση ορισμένων τμημάτων του χώρου από τις σχολικές μονάδες (σε περίπτωση συστέγασης), καθώς και τις ώρες χρήσης των υπολοίπων τμημάτων του χώρου από την κάθε σχολική μονάδα.
  7. Συνεργασία και διοικητική υποστήριξη στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
  8. Εισήγηση για τη ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία των προσχολικών και σχολικών μονάδων, όπως: α) η κοινωφελής χρήση των σχολείων, σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας τους, β) η κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών μονάδων, γ) η επιβολή κυρώσεων στους γονείς και κηδεμόνες που δεν εγγράφουν τα παιδιά τους στο σχολείο και αμελούν για την τακτική φοίτησή τους, δ) η διακοπή μαθημάτων λόγω έκτακτων συνθηκών ή επιδημικής νόσου, εντός των ορίων του οικείου Δήμου.