δια βιου μαθηση
Διεύθυνση Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Κοινωνικής Προστασίας - Τμήμα Απασχόλησης και Δια Βίου Μάθησης
Σωκράτης Καρούσος

Ωράριο Λειτουργίας :7:00-15:00

2610623348
Μέγαρο Λόγου και Τέχνης, Πλ. Γεωργίου Α’ 17
ch.zaf@patras.gr

Δράσεις- Έργο:

  • Σχεδιάζει  και εκτελεί προγράμματα Δια Βίου Μάθησης
  • Εφαρμόζει τοπικό πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων,
  • Εφαρμόζει  προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης-Λειτουργία
  • Διαχειρίζεται το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, για τη διδασκαλία εκπαιδευτικού προγράμματος για την κυκλοφοριακή αγωγή και την οδική ασφάλεια, με τρόπο ευχάριστο για τους μαθητές.
  • Μεριμνά για το σχεδιασμό και την εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού προγραμματισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  • Μεριμνά για την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος δια βίου μάθησης και διαχειρίζεται την εφαρμογή των πολιτικών και των κανόνων που αφορούν τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων στην περιφέρεια του Δήμου.
  • Μεριμνά για τη λειτουργία και διαχείριση τοπικών δομών και την εφαρμογή προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος με τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης .