Οικονομικών
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Διεύθυνσης
Δήμητρα Σπηλιοπούλου

Ωράριο Λειτουργίας Εξυπηρέτησης  Δημότη: 08:00-14.00

email logistirio@patras.gr

2613610314 2613610240 fax: 2613610258
Μαιζώνος 147 (2ος Όροφος), 26 222 Πάτρα
doikon@patras.gr

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για την αποτελεσματική τήρηση των οικονομικών προγραμμάτων του Δήμου, τη σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων και τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών του, την τήρηση των νομίμων διαδικασιών, του διπλογραφικού συστήματος και της χρηματοοικονομικής λειτουργίας του δήμου.

 Συγχρόνως, η Διεύθυνση μεριμνά για την αποτελεσματική διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών που απαιτούνται για την προμήθεια υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών του Δήμου και την αποθήκευσή τους .

Επιπλέον εποπτεύει και συντονίζει και παρακολουθεί τις διαδικασίες κατάρτισης του Δημοτικού Προϋπολογισμού,  αναπροσαρμογής των ανταποδοτικών τελών,  ελέγχου και εκκαθάρισης των δαπανών του Δήμου.