υγεια
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας -Τμήμα Υγείας
Πέτρος Μεσμπούρης

Ωράριο Λειτουργίας :7:30-15:30

2610454488
ΝΕΟ Πατρών -Αθηνών 15 3ος όροφος
tmima.ygeias@patras.gr

Δράσεις - Έργο

 

 •  Σχεδιάζει, προγραμματίζει και μεριμνά για την εφαρμογή μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:
 •  Μεριμνά για τον υγειονομικό έλεγχο των δημοτικών δεξαμενών νερού.
 •  Μεριμνά για τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων,
 •  Μεριμνά για τον έλεγχο της ηχορύπανσης, της κοινής ησυχίας και της εκπομπής ρύπων, θορύβων και άλλων επιβαρύνσεων του περιβάλλοντος από τροχοφόρα.
 •  Παρέχει συνδρομή στο έργο του Ε.Φ.Ε.Τ. και διενεργεί ελέγχους ή άλλες πράξεις, που ζητούν τα εντεταλμένα όργανα του Ε.Φ.Ε.Τ. και σύμφωνα με τις οδηγίες τους.
 •  (Συνεργασία με τον τομέα ζωικής παραγωγής της υπηρεσίας αγροτικής παραγωγής, όταν απαιτείται).
 •  Μεριμνά για την τήρηση των κανόνων υγιεινής και προωθεί τη δημόσια υγεία σε καταστήματα και δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της περιοχής για την εφαρμογή μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας
 • Σχεδιάζει, προγραμματίζει μια μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων μέτρων για την προαγωγή της δημόσιας υγείας. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:
 •  Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμών.
 •  Μεριμνά για την υλοποίηση ι) προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλα Υπουργεία, το κόστος των οποίων βαρύνει απευθείας τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου Υπουργείου ιι) εκτάκτων προγραμμάτων δημόσιας υγείας, τα οποία εκτελούνται με έκτακτη χρηματοδότηση ιιι) προγραμμάτων δημόσιας υγείας που χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
 •  Εκδίδει τοπικές υγειονομικές διατάξεις και λαμβάνει μέτρα σε θέματα δημόσιας υγιεινής.
 •  Μεριμνά για την πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας.
 •  Οργανώνει αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τις αντίστοιχες περιφερειακές υπηρεσίες ή με φορείς, όπως Α.Ε.Ι., επιστημονικούς φορείς, συλλόγους κ.α. ειδικά προγράμματα για την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας στην περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 • Ρυθμίζει διάφορα διοικητικά ζητήματα που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία στην περιοχή του Δήμου.