υδραυλικα εργα
Διεύθυνση Έργων Υποδομής - Τμήμα Υδραυλικών Έργων
Αναστάσιος Τζόλας

Ωράριο Λειτουργίας: 7:00-15:00

2613610342 2613610330
Παντανάσσης 30, 26221, Πάτρα (4ος όροφος)
  • Μεριμνά για τη σύνταξη των μελετών των έργων τεχνικής υποδομής τοπικής σημασίας που αφορούν στη γεωργία,την κτηνοτροφία και ιδίως την κατασκευή λιμνοδεξαμενών ,τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων,τα εγγειοβελτιωτικά έργα(έργα άρδευσης) και τα υδραυλικά έργα(υδρομαστευτικά,έργα αποθήκευσης και διανομής υδάτων προς άρδευση) που εκτελούνται με εργολαβίες.
  • Κταρτίζει τις μελέτες κατασκευής και συντήρησης των ανωτέρω έργων και εμριμνά για τις απαραίτητες υποστηρικτικές μελέτες αυτών και την έκδοση των σχετικών αδειοδοτήσεων.