αυτεπιστασια
Διεύθυνση Αυτεπιστασίας - Τμήμα Συντήρησης Κοινοχρήστων χώρων και Έργων Υποδομής
Κωνσταντίνος Καψάλης
2610325209
Παντανάσσης 30, 4ος όροφος

Συντάσσει μελέτες και εκτελεί έργα-εργασίες με αυτεπιστασία για την κατασκευή-συντήρηση των έργων οδοποιίας και πάσης φύσεως τεχνικών έργων (οδόστρωμα, πεζοδρόμια, πεζόδρομοι, κράσπεδα,κ.λ.π.)

Έχει την ευθύνη των μελετών και ολοκλήρωσης των διαδικασιών για την προμήθεια υλικών για έργα Αυτεπιστασίας τόσο της Δ/νσης Έργων όσο και των άλλων τεχνικών Δ/νσεων ,σε συνεργασία με τα αντίστοιχα τμήματα αυτών , για υλικά κοινού αντικειμένου και σκοπού.

Εισηγείται στη Διεύθυνση την αναγκαιότητα και σκοπιμότητα χρησιμοποίησης συνεργείων τρίτων με την ανάθεση των σχετικών εργασιών και συντάσσει τα απαραίτητα έγγραφα(μελέτες-τεύχη) για την ανάθεση αυτών.

Επιβλέπει τις εργασίες που εκτελούνται από συνεργεία τρίτων (μισθώσεις μηχανημάτων κ.λ.π.) από τεχνική, χρονική και οικονομική άποψη.

Επίβλεψη κατά την κατασκευή όλα τα έργα των αντίστοιχων ανωτέρω μελετών.