Διαχείριση Πιέσεων - Διαρροών - Τηλεδιοίκηση Α και Γ τομέων

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

2.230.000 €

ΔΕΥΑΠ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάτρας

Η προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνει την κατασκευή ενός ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου διαρροών σε ένα σημαντικό τμήμα των δικτύων ύδρευσηςστον Τομέα Α (πρώην Δήμος Ρίου) και στον τομέα Γ ( πρώην Δήμοι Βραχναίικων και Μεσσάτιδας). Η μείωση των διαρροών θα επιτευχθεί με:

- την αδιάλειπτη καταγραφή της παροχής στις πηγές (γεωτρήσεις), τις δεξαμενές και σε χαρακτηριστικά σημεία του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης,

- την εφαρμογή προγράμματος Διαχείρισης Πίεσης στο εσωτερικό δίκτυο της πόλης, προκειμένου να μειωθούν οι διαρροές και οι θραύσεις του δικτύου,

- την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού για την αποφυγή υπερχειλίσεων στις δεξαμενές,

- την χρήση τηλεμετρίας.

Με το έργο θα δημιουργηθεί η υποδομή για:

- την ακριβέστερη εκτίμηση του εισερχόμενου όγκου νερού στο δίκτυο

- την εκτίμηση των φυσικών απωλειών στις ζώνες, με την επεξεργασία των στοιχείων της νυκτερινής παροχής στην είσοδο της κάθε ζώνης

- την άμεση μείωση των απωλειών από την εφαρμογή του προγράμματος Διαχείρισης Πίεσης

- την μείωση των φυσικών απωλειών με την εξάλειψη των υπερχειλίσεων στις δεξαμενές με τον τηλεέλεγχο και τηλεχειρισμό των γεωτρήσεων και των δεξαμενών

- την εφαρμογή Ενεργού Ελέγχου Διαρροών για την έγκαιρη ανεύρεση αφανών διαρροών, αξιοποιώντας τα δεδομένα παροχής και πίεσης που θα συγκεντρώνονται από τους σταθμούς που θα δημιουργηθούν και χρησιμοποιώντας επίσης τα στοιχεία που θα συγκεντρώνονται από τον φορητό εξοπλισμό

- την συνεχή παρακολούθηση της πίεσης σε κάθε ζώνη και την έγκαιρη λήψη διορθωτικών μέτρων για την εξασφάλιση επαρκούς πίεσης και παροχής στους καταναλωτές.

Μείωση των διαρροών

Βελτίωση συστήματος ελέγχου και παρακολούθησης