Αποχέτευση λυμάτων υποζώνης Α2.5

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

3.400.000 €

ΔΕΥΑ ΠΑΤΡΑΣ

Κατασκευή αγωγών λυμάτων και κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων (ιδιωτικών παροχών) στην περιοχή Αγ. Παντελεήμονας – Πλάζ.

Επίσης προβλέπονται αρχαιολογικές εργασίες που θα εκτελεστούν από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαϊας στις περιοχές του έργου (δηλαδή Αγ. Παντελεήμονας – Πλάζ)

Το έργο θα συμβάλλει στην βελτίωση της ζωής των δημοτών, στην κατάργηση των βόθρων και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χερσαίου και θαλάσσιου και των υπόγειων υδάτων.

Περιλαμβάνεται η δυνατότητα διενέργειας σωστικών ανασκαφών, εφόσον αποκαλυφθούν αρχαία, με σχεδιαστική, φωτογραφική και τοπογραφική αποτύπωση και γενικότερα με εργασίες λήψης των απαραίτητων μέτρων για την προστασία και την ανάδειξη των αρχαιοτήτων.

Βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών και προστασία του περιβάλλοντος.

Εν δυνάμει προστασία και ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς (σε περίπτωση ανακάλυψης αρχαιοτήτων).