Διαδικασία

Ο δημότης θα πρέπει να κάνει αίτηση στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου που θα απευθύνεται στο Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού με αναφορά στην δραστηριότητα την οποία καλείται να εξυπηρετήσει το ακίνητο με τα παρακάτω συνημμένα :

 • Απόσπασμα (εις διπλούν) διαγράμματος οικισμού με σημειωμένη την θέση της ιδιοκτησίας του ακινήτου, υπογεγραμμένο από Μηχανικό.
 • Απόσπασμα (εις διπλούν) ορθοφωτοχάρτη Κτηματολογίου με πίνακα αναφοράς των συντεταγμένων του ακινήτου.
ΠΑΤΡΑ
Διεύθυνση Διοίκησης και Δημοτικής Κατάστασης- Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ)
Ευδοκία Θανασά

Ωράριο Λειτουργίας : 08.00 – 14.30

2610242643
Πλατεία Γεωργίου 15 - 17, Δίπλα στο Δημοτικό Θέατρο.
protodp@patras.gr

Δράσεις – έργο

 • Παραλαβή και καταχώρηση αιτημάτων δημοτών και υπηρεσιών  στο πρόγραμμα εφαρμογής ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και διαβίβαση αυτών κατά αρμοδιότητα στις υπηρεσίες.
 • Αποστολή  απαντήσεων ηλεκτρονικά (e-mail) – ΕΛΤΑ επιδόσεις εγγράφων.
 • Εκπόνηση μελετών Τμήματος.  

Υποβολή αιτημάτων

Ηλεκτρονικά και με φυσική παρουσία

 

πολεοδομια2
Διεύθυνση Πολεοδομικού-Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού & Δόμησης - Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού
Ευφροσύνη Πολίτου

(Ωράριο Εξυπηρέτησης 7:00-15:00)

2613610262 2613610325
Μαιζώνος 108 (Ισόγειο)
dp-poleo@otenet.gr

Ωράριο Εξυπηρέτησης 7:00-15:00

Δράσεις-Έργο:

Το τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού είναι αρμόδιο για :

 • Ελέγχει και βεβαιώνει τις κατά περίπτωση προβλεπόμενες - επιτρεπόμενες χρήσεις γης οικοπέδων και γηπέδων.

 • Μεριμνά σε θέματα σχετικά με τις οριοθετήσεις των οικισμών (π.χ. διευκρινίσεις ορίων, κ.λπ.) των Π.Δ. 138/81 και 1985

 • Μεριμνά για την προώθηση της διαδικασίας χαρακτηρισμού δημοτικών οδών εκτός σχεδίου ως κύριων ή μοναδικών

 • Επιλαμβάνεται της τήρησης της διαδικασίας αναγνώρισης οδών εντός σχεδίου πόλεως προϋφιστάμενων του 1923. 

 • Επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων των άρσεων των απαλλοτριώσεων σε κοινοχρήστους χώρους

 • Μεριμνά για την τήρηση της διαδικασίας οριοθέτησης των υδατορρεμάτων

 

Υπάλληλοι

Ευφροσύνη Πολίτου, Ανδρομάχη Καράμπελα - 2613 610262

Μαρία Πήττα, Ιωάννης Παπαχώρης - 2613 610325