Διαδικασία

Ο δημότης θα πρέπει να κάνει αίτηση στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου που θα απευθύνεται προς το Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών υπογεγραμμένη από όλους τους ενδιαφερόμενους συνιδιοκτήτες με τα παρακάτω συνημμένα:

 • Πρόσφατο τοπογραφικό διάγραμμα για σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης (ενδεικτικά να συμπεριλαμβάνει: δήλωση του Ν. 651/77, αποτύπωση της ιδιοκτησίας σύμφωνα και με το κτηματολόγιο, πρόσφατη τεχνική έκθεση ρυμοτομικών – οικοδομικών γραμμών … )
 • Τίτλοι ιδιοκτησίας όλων των συνιδιοκτητών.
 • Κτηματολογικό φύλλο και κτηματολογικό απόσπασμα.
 • Φύλλο υπολογισμού αξίας ακινήτου από συμβολαιογράφο.
ΠΑΤΡΑ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών - Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ)
Αστέρω Λώλα

Ωράριο Λειτουργίας : 08.00 – 14.30

2610242643
Πλατεία Γεωργίου 15 - 17, Δίπλα στο Δημοτικό Θέατρο.
protodp@patras.gr

Δράσεις – έργο

 • Παραλαβή και καταχώρηση αιτημάτων δημοτών και υπηρεσιών  στο πρόγραμμα εφαρμογής ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και διαβίβαση αυτών κατά αρμοδιότητα στις υπηρεσίες.
 • Αποστολή  απαντήσεων ηλεκτρονικά (e-mail) – ΕΛΤΑ επιδόσεις εγγράφων.
 • Εκπόνηση μελετών Τμήματος.  

Υποβολή αιτημάτων

Ηλεκτρονικά και με φυσική παρουσία

 

πολεοδομια3
Διεύθυνση Πολεοδομικού-Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού & Δόμησης - Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών
Παναγιώτης Μανιάκης

Ωράριο εξυπηρέτησης:7:00-15:00

2613610265 2613610264
Μαιζώνος 108 Ισόγειο
dp-poleo@otenet.gr

Δράσεις-Έργο:

Το τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών είναι αρμόδιο για :

 • Συντάσσει τις Πράξεις Προσκύρωσης, Τακτοποίησης και Αναλογισμού Αποζημίωσης κατά τις διατάξεις του Ν.Δ. 17-07-1923 συμπεριλαμβανομένων και όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών.
 • Αναθέτει και επιβλέπει μελέτες Πράξεων Εφαρμογής σύμφωνα με τους Ν. 1337/83(ΦΕΚ 33/Α/1983), 2508/97 (ΦΕΚ124/Α/1997)
 • Συντάσσει διορθωτικές και μεμονωμένες πράξεις εφαρμογής καθώς και τις εμπεριεχόμενες σε αυτές πράξεις αναλογισμού, κατ’ εφαρμογή του Π.Δ. 26-05-93 (ΦΕΚ 648/Δ/14-06-93) όταν είναι επισπεύδων ο Δήμος.
 • Ελέγχει τους φακέλους των υποβληθέντων στοιχείων από ιδιώτες για διορθωτικές πράξεις και τις εμπεριεχόμενες σε αυτές πράξεις αναλογισμού, κατ’ εφαρμογή του Π.Δ. 26-5-93 (ΦΕΚ 648/Δ/14-6-93). 
 • Μεριμνά για την τήρηση διαδικασίας μέσω Δημοτικού Συμβουλίου για προσκυρώσεις Κοινοχρήστων Χώρων.
 • Τηρεί όλες τις αναγκαίες διαδικασίες για την υλοποίηση του Σχεδίου Πόλεως σε εκείνες τις περιπτώσεις, που οι ιδιοκτήτες αποδέχονται την εξώδικη διαδικασία απαλλοτρίωσης, δηλαδή της αμέσου προς τον Δήμο πώλησης της ιδιοκτησίας τους δια συμπεφωνημένης αποζημιώσεως, για τον ίδιο σκοπό της υλοποίησης του Σχεδίου Πόλεως. 
 • Γνωμοδοτεί για το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τα όρια των κοινοχρήστων εδαφικών τμημάτων καθώς και της δημοτικής περιουσίας σε σχέση με τις αντίστοιχες καταχωρήσεις του κτηματολογικού γραφείου Πατρών.
 • Τηρεί την διαδικασία των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές υπέρ του Δήμου.

Υπάλληλοι:

Παναγιώτης Μανιάκης (Προϊστάμενος), Περσεφόνη Σπαθή, Διαμάντω Χατζή 2613 610265
Χριστίνα Μηλά, Μαρία Βούλγαρη, Κωνσταντίνα Μπάκα 2613 610264