Είδη αντιγράφων Ληξιαρχικών πράξεων που εκδίδονται

Από τις Ληξιαρχικές Πράξεις Γεννήσεων, Γάμων και Θανάτων εκδίδονται και χορηγούνται αντίγραφα ή αποσπάσματα, για κάθε νόμιμη χρήση.

 

Με ποιο τρόπο εκδίδονται αντίγραφα Ληξιαρχικών Πράξεων

 •  Από το Ληξιαρχείο Παντανάσσης 30 Ισόγειο
 •  Μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του Δήμου : e-Υπηρεσίες
 •  Μέσω οποιουδήποτε ΚΕΠ.
 •  Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Εσωτερικών gov.gr

 

Αντίγραφα ή αποσπάσματα των ως άνω Ληξιαρχικών Πράξεων δικαιούνται να ζητήσουν οι εξής:

 •  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ Ο αναφερόμενος στη Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως, οι γονείς του (εφόσον πρόκειται για ανήλικο).
 •  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΑΜΟΥ Οι αναφερόμενοι στη Ληξιαρχική Πράξη Γάμου.
 •  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ Οι συγγενείς Α’ βαθμού ή (ο/η) σύζυγος, οι πλησιέστεροι συγγενείς.
 •  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΏΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ. Οι αναφερόμενοι στη Ληξιαρχική Πράξη Συμφώνου συμβίωσης .
 •  

Αντίγραφα ή αποσπάσματα Ληξιαρχικών Πράξεων μπορούν να χορηγηθούν και σε οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος όμως πρέπει να αποδείξει ότι:

 •  Έχει έννομο συμφέρον
 •  Ενεργεί κατ’ εξουσιοδότηση των δικαιούχων σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις.
 • Η διάθεση όλων των παραπάνω αντιγράφων σε οποιονδήποτε τρίτο, γίνεται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στους Ν. 2472/1997 και Ν. 344/1976 (Απόφαση 77/2015 της Α.Π.Δ.Π.X.)

 

Δικαιολογητικά απαιτούνται για την έκδοση αντιγράφου :

 •  Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
 •  Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του αιτούντος ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή βιβλιάριο υγείας
 •  Εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής (αν προσέρχεται τρίτο πρόσωπο).
 •  Ταυτότητα του εξουσιοδοτημένου προσώπου

Το Τμήμα Ληξιαρχείου του Δήμου Πατρέων για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού (δημοτών και μη), διαθέτει έντυπα αιτήσεων και δηλώσεων για όλες τις περιπτώσεις.