ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Πάτρα 29/09/2020

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Παντανάσσης 30 – Πάτρα 26221

Τηλ.: 2610 966 235

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ Της αριθμ. 2/2020 ΣΟΧ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (με ειδίκευση στην Παιδοψυχολογία)

Αναρτήθηκαν σήμερα 29/09/2020 ημέρα Τρίτη, στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Πατρέων, στο ισόγειο της οδού Παντανάσσης 30, μετά από εντολή του Δημάρχου Πατρέων οι παρακάτω πινάκες: κατάταξης & βαθμολογίας, Προσληφθέντων, Απορριπτέων και ονομαστική κατάσταση της αρίθμ. Πρωτ. 28693/08.07.2020 Ανακοίνωσης της υπ. Αρίθμ. ΣΟΧ 2/2020 του Δήμου Πατρέων για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου κατηγορίας ΠΕ, ειδικότητας: ΠΕ Ψυχολόγων (με ειδίκευση στην Παιδοψυχολογία). Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών(υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( prosl . enstasi @ asep . gr ) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20€) που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου ( e -παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ ( www. asep. gr ), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.