ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Πάτρα 20 /0 9 /2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Παντανάσσης 30 – Πάτρα 26221

Τηλ.: 2610 966 223 – 2610 966 224

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Της αριθμ. 1/2013 ΣΟΧ του Δήμου Πατρέων (Λειτουργία ΞΕΝΩΝΑ Φιλοξενίας)

Σύμφωνα με τις υπ' αρίθμ. 632,633,643, 644, 645 και 664/2013 αποφάσεις του ΑΣΕΠ

Aναρτήθηκαν σήμερα 20/09/2013 ημέρα Παρασκευή, στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Πατρέων, στο ισόγειο της οδού Παντανάσσης 30, μετά από εντολή του Δημάρχου Πατρέων: οι οριστικοί πίνακες κατάταξης, βαθμολογίας και κατάστασης επιλογής της αρίθμ. Πρωτ. 57851/17.04.2013 Ανακοίνωσης της υπ. Αρίθμ. ΣΟΧ 1/2013 του Δήμου Πατρέων για την πρόσληψη έξι (6) ατόμων για την «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας στον Δήμο Πατρέων» μετά και από τις υποβληθείσες ενστάσεις στον ΑΣΕΠ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ

α/α

Αρ. Πρωτ.

Επώνυμο

Όνομα

Ον. Πατέρα

Σύνολο Μονάδων

Ειδικότητα

1

83634

ΦΩΤΗ

ΕΛΕΝΗ

ΛΑΜΠΡΟΣ

779,80

ΠΕ 103 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

2

89861

ΑΔΡΑΣΚΕΛΑ

ΜΑΡΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

417,20

ΠΕ 104 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

3

90806

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

739,20

ΠΕ 105 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (με ειδίκευση στην Παιδοψυχολογία)

4

84811

ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΑΝΔΡΕΑΣ

1.562,00

ΤΕ 106 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ (Διαχειριστής/στρια)

5

95583

ΣΚΕΝΤΖΟΥ

ΚΩΝ/ΝΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

1.502,00

ΤΕ 107 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

6

91448

ΜΠΑΜΠΙΛΗ

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ

1.780,00

ΥΕ 108 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Καθαριστών/καθαριστριών)