Ανάπτυξη Έξυπνων Λύσεων Διαχείρισης και Ενημέρωσης των Πολιτών για Έξυπνες Θέσεις Στάθμευσης, Κυκλοφοριακή Κίνηση και Έξυπνες Στάσεις

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

950.000,00€

Δήμος Πατρέων

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ανάπτυξη λύσεων έξυπνης πόλης για την ενημέρωση των δημοτών και των επισκεπτών του κέντρου της Πάτρας σχετικά με θέσεις στάθμευσης, κυκλοφοριακή κίνηση και έξυπνες στάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ). Πλέον των παρεμβάσεων που απαιτούν την προμήθεια και εγκατάσταση δικτύου αισθητήρων και του απαραίτητου εξοπλισμού, προβλέπεται η ανάπτυξη ειδικών λογισμικών ελέγχου υποσυστημάτων, ο σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής διεπαφής (web interface) και εφαρμογής για φορητές συσκευές (mobile app) για την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. Επιπλέον προβλέπεται η ανάπτυξη μιας ενοποιημένης πλατφόρμας διαχείρισης (administrator’s platform) για τους υπευθύνους διαχειριστές του φορέα, η οποία και θα λαμβάνει δεδομένα από τα λογισμικά ελέγχου υποσυστημάτων. Τέλος, στο έργο απαιτούνται οι απαραίτητες συμπληρωματικές υπηρεσίες:
α) υπηρεσίες μελέτης εφαρμογής/καθορισμού προδιαγραφών και ασφαλείας,
β) υπηρεσίες εκπαίδευσης προς τους διαχειριστές του συστήματος και γ) σύνταξης τευχών χρήσης και διαχείρισης υποσυστημάτων λογισμικού και περιβαλλόντων διεπαφής.
Ο γενικός στόχος του έργου είναι η προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας με εφαρμογή έξυπνων λύσεων για την συλλογή, επεξεργασία και διάθεση κυκλοφοριακών δεδομένων μέσω πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο.
Πιο συγκεκριμένα, το έργο περιλαμβάνει τα παρακάτω επιμέρους υποσυστήματα:
Υποσύστημα 1: Σύστημα Παρακολούθησης Κυκλοφοριακών Συνθηκών και Υπολογισμού Χρόνου Ταξιδίου.
Υποσύστημα 2: Δίκτυο αισθητήρων εδάφους για τον έλεγχο διαθεσιμότητας της παρόδιας στάθμευσης, οι οποίοι θα καλύπτουν το κέντρο της πόλης όπου και παρατηρείται αυξημένη ανάγκη στάθμευσης για τα διερχόμενα οχήματα.
Υποσύστημα 3: Σύστημα ελέγχου διαθεσιμότητας ελεύθερων θέσεων στάθμευσης σε υπαίθριους δημοτικούς χώρους στάθμευσης μέσω αισθητήρων διέλευσης στα σημεία εισόδου – εξόδου των χώρων στάθμευσης.
Υποσύστημα 4: Δίκτυο πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων (VMS: Variable Message Sign) που θα τοποθετηθούν σε στρατηγικά επιλεγμένες θέσεις του οδικού δικτύου του Δήμου και θα αποτελέσουν βασικό κανάλι ενημέρωσης των διερχομένων οχημάτων και των πολιτών για τις κυκλοφοριακές συνθήκες εντός της πόλης. Συγκεκριμένα, θα παρέχονται πληροφορίες σχετικές με τα δεδομένα που θα λαμβάνονται από τα υπόλοιπα υποσυστήματα.
Υποσύστημα 5: Το συγκεκριμένο υποσύστημα αφορά σε Πινακίδες Έξυπνων Στάσεων για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ). Συγκεκριμένα στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου θα πραγματοποιηθεί επέκταση του υπάρχοντος δικτύου πινακίδων έξυπνων στάσεων ΜΜΜ. Το υποσύστημα πρέπει να διαλειτουργήσει με το ήδη υπάρχον σύστημα Έξυπνων Στάσεων του Δήμου Πατρέων, αξιοποιώντας τον υπάρχοντα εξοπλισμό (πινακίδες και εξυπηρετητές) και λογισμικό. Όσον αφορά τη διαχείριση των πινακίδων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το υφιστάμενο λογισμικό ή να πραγματοποιηθεί προμήθεια/ανάπτυξη καινούργιου. Για τη παροχή της σχετικής υπηρεσίες στους πολίτες απαιτείται η διάθεση μέσω διαδικτύου και εφαρμογής για φορητές συσκευές.
Υποσύστημα 6: Αφορά σε οριζόντιο υποσύστημα διεπαφών χρηστών, σκοπός του οποίου είναι η διαμόρφωση πρωτογενών δεδομένων που λαμβάνονται από τα υποσυστήματα 1 έως και 5 (Application Layer) και αφετέρου η διάθεση τόσο της πρωτογενούς πληροφορίας, όπου απαιτείται, όσο και της επεξεργασμένης μορφής αυτής υπό μορφή υπηρεσίας υψηλού επιπέδου (Service Layer). Στο επίπεδο των υπηρεσιών (Service Layer) το οριζόντιο σύστημα πρέπει να απαρτίζεται από τις εξής επιμέρους διεπαφές: Διαδικτυακή Πύλη (Web Interface) για τους πολίτες, Εφαρμογή για Φορητές Συσκευές (Mobile App) για τους πολίτες, Διεπαφή Διαχειριστών του Φορέα/Δήμου Πατρέων.

Σκοπός του έργου είναι η συλλογή, επεξεργασία και διάθεση δεδομένων που αφορούν την κυκλοφορία στον αστικό ιστό του Δήμου
Πατρέων αλλά και των δυνατοτήτων στάθμευσης σε πραγματικό χρόνο, μέσω πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας.
Μέσω των παρεμβάσεων του έργου αναμένεται ότι o Δήμος Πατρέων θα έχει εποπτεία σε πραγματικό χρόνο κυκλοφοριακών συνθηκών σε κεντρικές οδικές αρτηρίες, συμβάντων σε κεντρικές οδικές αρτηρίες, διαθεσιμότητας χώρων στάθμευσης σε παρόδιες θέσεις σε κεντρικές οδικές αρτηρίες και θα συμπληρωθούν οι υποδομές του στον τομέα των υπηρεσιών ευφυών μεταφορών.
Έτσι, ο Δήμος Πατρέων θα αναπτύξει τα απαραίτητα εργαλεία για την παρακολούθηση και διαχείριση κεντρικών οδικών αρτηριών της πόλης, αφού το σύστημα θα πρέπει να σχεδιαστεί και να αναπτυχθεί λαμβάνοντας ως πεδίο εφαρμογής το αστικό κέντρο της Πάτρας και τις κύριες οδικές αρτηρίες αυτής.
Περαιτέρω το σύστημα αναμένεται να επιφέρει βελτίωση στην κυκλοφοριακή ροή των κεντρικών οδικών αρτηριών του Δήμου δεδομένου ότι οι χρήστες θα μπορούν σε πραγματικό χρόνο να λαμβάνουν πληροφόρηση για τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες και να χρησιμοποιούν την ταχύτερη χρονικά διαδρομή για να φτάσουν στον προορισμό τους.

Σκοπός του έργου είναι η συλλογή, επεξεργασία και διάθεση δεδομένων που αφορούν την κυκλοφορία στο αστικό ιστό του Δήμου Πατρέων, αλλά και των δυνατοτήτων στάθμευσης σε πραγματικό χρόνο, μέσω πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας. Από την ανάπτυξη του παραπάνω συστήματος αναμένονται άμεσα οφέλη για:
Τον πολίτη: Παροχή ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών σχετικά με την κυκλοφορία στην πόλη της Πάτρας που ως τώρα παρέχονται μόνο μερικώς ή καθόλου, Καλύτερος Προγραμματισμός των διαδρομών των χρηστών στην πόλη, Ταχύτερη εξυπηρέτηση σε θέματα στάθμευσης, Εξοικονόμηση καυσίμων και μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου, Αποφυγή συνωστισμών και σημείων που υπάρχουν οδικά συμβάντα, Ενίσχυση του αισθήματος εμπιστοσύνης σχετικά με την ποιότητα, την ασφάλεια και τη διαφάνεια των υπηρεσιών που προσφέρει ο Δήμος.
Τον Δήμο: Μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων των επενδύσεων ή χρηματοδοτήσεων που έχει λάβει ο Δήμος για την ανάπτυξη ευφυών συστημάτων διαχείρισης κυκλοφορίας, Καλύτερη εκμετάλλευση της υπάρχουσας επένδυσης του Δήμου Πατρέων για το Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) αλλά και της Πύλης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου Πατρέων (διεύθυνση portal: http: //www.e-patras.gr), η οποία σε συνεργασία με τις υπό ανάπτυξη νέες υπηρεσίες θα ολοκληρώνεται ως προς την πληρότητα των υπηρεσιών που θα μπορεί να παρέχει στους δημότες, Ενίσχυση των εσωτερικών διαδικασιών του Δήμου, με αύξηση της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών υπηρεσιών, Πλήρης αξιοποίηση των ισχυρών τεχνολογικών υποδομών, που τα ήδη υφιστάμενα συστήματα (Πύλη και GIS, υποδομές ITS) προσφέρουν, Δυνατότητα εξασφάλισης της πρωτοπορίας σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εξαγωγή σημαντικών στατιστικών στοιχείων ζήτησης υπηρεσιών και ταχύτητας διεκπεραίωσης τους για βελτιστοποίηση εσωτερικών διεργασιών, Ενίσχυση της εικόνας πρωτοπόρου τεχνολογικά φορέα, αρωγού του πολίτη.