Ανακοίνωση 

σχετικά με την προκήρυξη ΣΟΧ.1/2021 για  

·      τέσσερις (4) θέσεις ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 

·       τρεις (3) θέσεις ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων 

·       δύο (2) θέσεις ΥΕ Γεν. Καθηκόντων 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό  

εντυπο ασεπ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή εντυπο ασεπ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ (κατά περίπτωση) και να την υποβάλλουν,  

είτε ηλεκτρονικά με αποστολή email στο vrefokopatras@hotmail.com με θέμα: «ΣΟΧ1/21 ΑΙΤΗΣΗ –Ονομ/μο-»  

είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:  

Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών, Σωτηριάδου 6 Πάτρα Αχαϊας, Τ.Κ. 26225, απευθύνοντάς την στην Προϊσταμένη κα Τριπολιτσιώτη Μαρία (τηλ. επικοινωνίας: 2610.279.238)  

εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών που αρχίζει 

από την  Παρασκευή  26/11/2021  επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών  

και λήγει την Κυριακή 05/12/2021 

Σημείωση:  

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10-06-2021» και τις αιτήσεις συμμετοχής έχει γίνει στο  Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών Σωτηριάδου 6,  στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Πατρέων, καθώς και ηλεκτρονικά στο vrefokopatras.blogspot.com.