ΑΔΑ: ΩΤ3ΧΩΞΙ-549

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΤΡΑ 09/01/2019

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 1396

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Παντανάσσης 30-Πάτρα 26221

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 14§2 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1§2 του Ν. 3812/2009 σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγεται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄, Β΄, & Γ΄ το εκπαιδευτικό προσωπικό ή διδακτικό προσωπικό των με οποιαδήποτε ονομασία ΟΤΑ Α΄& Β΄ βαθμού.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4151/2013, περί α) εξαίρεσης των Π.Α.γ.Ο από τις διαδικασίες της 33/2006 ΠΥΣ & β) κάλυψης μισθοδοσίας του εν λόγω προσωπικού.
  3. Τις διατάξεις των άρθρων 29§2γ του Ν. 4151/2013, που ορίζει αντίτιμο υπό την μορφή διδάκτρων από τους ωφελούμενους, για την κάλυψη των δαπανών των Π.Α.γ.Ο. και 12§14 του Ν. 4071/12 «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτ/ση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση» και την αριθμ. 13722/28-5-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.
  4. Τις διατάξεις του Φ.Ε.Κ. 1774/17-6-2016 Τεύχος Β΄ (Οργανωτικό Πλαίσιο Προγραμμάτων Άθλησης για όλους).
  5. Το αιθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/98557/4837/422/146/7-3-2018 (ΑΔΑ: 6ΝΩΚ4653Π4-9ΟΨ) έγγραφο του ΥΠ. Πολιτισμού & Αθλητισμού, περί αποστολής αιτημάτων των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού για την έγκριση θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους ( Π.Α.γ.Ο.) που υλοποιούν οι φορείς – Ο.Τ.Α. για την περίοδο 2018 – 19.
  6. Τα εγκριτικά σημειώματα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού α) ΥΠΠΟΑ /ΓΔΟΑ /ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ /ΤΣΠΕΠΑΟ /582504/23061/1894/540/15-11-2018(ΑΔΑ:ΨΝΛΤ4653Π4-Ζ84) «Εγκρίσεις Υλοποίησης Δομημένων Γενικών Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους Μεγάλης Διάρκειας Περιόδου 2018 – 2019» και β) ΥΠΠΟΑ /ΓΔΟΑ /ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ /ΤΣΠΕΠΑΟ/582539/23062/1895/541/15-11-2018(ΑΔΑ: Ω9ΟΟ4653Π4-ΜΘΙ) «Εγκρίσεις Υλοποίησης Δομημένων Ειδικών Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους Μεγάλης Διάρκειας Περιόδου 2018 – 2019».
  7. Την υπ’ αρ. πρωτ. 70/1172/02-04-2018 Βεβαίωση της Δ/νσης Οικ. Υπηρεσιών, περί εγγραφής πιστώσεων στον Προϋπολογισμό του 2018, που αφορούν στην Μισθοδοσία και στις Εργοδοτικές εισφορές ΙΔΟΧ Π.Φ.Α, και για εγγραφή των ανάλογων πιστώσεων στον Προϋπολογισμό του 2019.
  8. Την υπ΄αριθ. 1034/19-12-2018(ΑΔΑ:ΨΠΣ7ΩΞΙ-Ε58) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πατρέων περί πρόσληψης δέκα πέντε (15) ωρομίσθιων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής ΙΔΟΧ για την υλοποίηση προγραμμάτων Άθλησης για Όλους για την περίοδο 2018-2019.
  9. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πατρέων (ΦΕΚ 3492/31.12.2012, τ.Β΄, όπως τροποποιήθηκε με τα ΦΕΚ 46/Β/15-1-2014, 1108/Β΄/11-6-15 και 3050/Β/5-9-2017).

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, συνολικά δέκα πέντε (15) ατόμων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με ωριαία αποζημίωση (αποκλειστικά με αντίτιμο), για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2018- 2019 του Δήμου Πατρέων, που εδρεύει στην Πάτρα, και συγκεκριμένα του εξής ειδικότητες και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

Ειδικότητα

Αριθμός

ατόμων

Διάρκεια σύμβασης

Τυπικά προσόντα

ΠΕ Φυσικής Αγωγής

8

Έως 31/7/2019

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: Πτυχίο του τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανωτάτης σχολής της αλλοδαπής με ειδικότητα Αθλητικές δραστηριότητες κλειστών χώρων ή αεροβικής ή γυμναστικής ή άσκησης σε γυμναστήρια (με γνώσεις & προϋπηρεσία σε προγράμματα της Γ.Γ.Α. που να γνωρίζουν υποχρεωτικά ορθοσωμική, βάρη, aerobic, pilates)

ΠΕ Φυσικής Αγωγής

1

Έως 31/7/2019

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: Πτυχίο του τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανωτάτης σχολής της αλλοδαπής με ειδικότητα Κλασσικό Αθλητισμό.

ΠΕ Φυσικής Αγωγής

1

Έως 31/7/2019

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: Πτυχίο του τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανωτάτης σχολής της αλλοδαπής με ειδικότητα Ποδόσφαιρο.

ΠΕ Φυσικής Αγωγής

5

Έως 31/7/2019

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: Πτυχίο του τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανωτάτης σχολής της αλλοδαπής με ειδικότητα Ειδική Αγωγή.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία έως 60 ετών και να μην έχουν το κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Π.Δ. 611/77.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων (Μαιζώνος και Βότση, ισόγειο) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από την Παρασκευή 11/01/2019 επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερης της δημοσίευσης στις εφημερίδες και λήγει την Δευτέρα 21/01/2019.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2610-342270 και 2160-313404, κατά τις ώρες 09.00 έως 13.00.
Η παρούσα δημοσιεύεται σε (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες, στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Πατρέων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πατρέων( e - patras. gr ).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ