Διαδικασία

Ο δημότης θα πρέπει να κάνει αίτηση στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου που θα απευθύνεται προς το Τμήμα Συγκοινωνιακού & Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού Δ. Πατρέων, με τα παρακάτω συνημμένα :

 • Πρόσφατη Ιατρική γνωμάτευση του ΚΕ.Π.Α. (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας).
 • Αντίγραφο αδείας κυκλοφορίας αναπηρικού οχήματος (εφόσον υπάρχει αναπηρικό όχημα) ή του οχήματος για το οποίο έχει εκδοθεί το Δελτίο Στάθμευσης ΑμεΑ.
 • Αντίγραφο Δελτίου Στάθμευσης ΑμεΑ ( το οποίο έχει εκδοθεί από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας)
 • Φωτοτυπία άδειας οδήγησης (δίπλωμα)
 • Πρόσφατος Λογαριασμός ΔΕΚΟ ( ΔΕΗ, ΟΤΕ)
 • Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, όπου θα βεβαιώνει ο Αιτών (ΑμεΑ) : α) τη διέυθυνση της μόνιμηςκατοικίας του, β) ότι είναι ακριβή (πιστά) αντίγραφα από τα πρωτότυπα όλα τα δικαιολογητικά που κατέθεσε και γ) ότι δεν διαθέτει θέση στάθμευσης (garage) εντός της ιδιοκτησίας σε ισόγειο, υπόγειο, ακάλυπτο χώρο, πρασιά κ.λ.π.
 • Απόφαση Δικαστηρίου περί δικαστικής συμπαράστασης (εφόσον υπάρχει) και πιστοποιητικό τελεσιδικίας.

Ενδέχεται να ζητηθούν πρόσθετα δικαιολογητικά, εξεταζόμενη κάθε αίτηση ανά περίπτωση.

Προϋποθέσεις αποκλειστικής θέσης ΑμεΑ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 712/21-09-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο αιτών ΑμεΑ, θα πρέπει να έχει:

 • «κινητική αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67%, στην οποία συμμετέχει τουλάχιστον το ένα ή και τα δύο κάτω άκρα ή όταν από την φύση της αναπηρίας τους παρακωλύεται η βάδιση ή
 • Ολική τύφλωση και στα δύο μάτια με ποσοστό αναπηρίας 100% ή
 • Νοητικά καθυστερημένοι ή οι έχοντες πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω και είναι ανίκανοι για εργασία ή
 • Πάσχοντες από Β-Θαλασσαιμία μείζων με συχνό ρυθμό μεταγγίσεων ( ο οποίος πιστοποιείται από το αντίστοιχο κέντρο αιμοδοσίας) και συνύπαρξη καρδιακής ή νεφρικής βλάβης με συνολικό ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% ή
 • Πάσχοντες από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου που είναι σε συνεχή αιμοκάθαρση (όπως πιστοποιείται από νεφρολογικές κλινικές) ή
 • Πάσχοντες από αιμορροφιλία»
 • Οριοθέτηση αποκλειστικής θέσης στάθμευσης, μπορεί να υλοποιηθεί μόνο στη περίπτωση που επί της οδού που βρίσκεται η οικία του αιτούντος επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση οχημάτων, από την ισχύουσα σήμανση, τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού (π.χ. καθαρό πλάτος οδού, πεζοδρομίου κ.λ.π.) Σε αντίθεση περίπτωση μπορεί να αναζητηθεί σημείο επιτρεπόμενης στάθμευσης, πλησίον της οικίας του, εφόσον ο αιτών το επιθυμεί, προκειμένου να οριοθετηθεί ανάλογη θέση στάθμευσης και εάν αυτό είναι εφικτό.
 • Για να εξεταστεί η οριοθέτηση αποκλειστικής θέσης στάθμευσης ΑμεΑ, θα πρέπει πλησίον της οικίας του ενδιαφερόμενου να μην είναι οριοθετημένη γενική θέση στάθμευσης ΑμεΑ.
ΠΑΤΡΑ
Διεύθυνση Διοίκησης και Δημοτικής Κατάστασης- Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ)
Ευδοκία Θανασά

Ωράριο Λειτουργίας : 08.00 – 14.30

2610242643
Πλατεία Γεωργίου 15 - 17, Δίπλα στο Δημοτικό Θέατρο.
protodp@patras.gr

Δράσεις – έργο

 • Παραλαβή και καταχώρηση αιτημάτων δημοτών και υπηρεσιών  στο πρόγραμμα εφαρμογής ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και διαβίβαση αυτών κατά αρμοδιότητα στις υπηρεσίες.
 • Αποστολή  απαντήσεων ηλεκτρονικά (e-mail) – ΕΛΤΑ επιδόσεις εγγράφων.
 • Εκπόνηση μελετών Τμήματος.  

Υποβολή αιτημάτων

Ηλεκτρονικά και με φυσική παρουσία

 

πολεοδομια10
Διεύθυνση Πολεοδομικού-Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού & Δόμησης - Τμήμα Συγκοινωνιακού και Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού
Ζωή Κατσακιώρη

Ωράριο Εξυπηρέτησης :7:00-15:00

2613610267 2613610326 2613610284
Μαισζώνος 108
dp-poleo@otenet.gr

Δρασεις-Εργο:

Το τμήμα Συγκοινωνιακού και Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού είναι αρμόδιο για :

 • Εκπονεί ή επιβλέπει μελέτες Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων.
 • Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω δημοσίων ή ιδιωτικών έργων, κ.λπ.
 • Μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, τοποθέτηση αντίστοιχης κάθετης οδοσήμανσης και σχεδιασμός οριζόντιας οδοσήμανσης, σύμφωνα με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, επί των οποίων εισηγείται σχετικώς μέσω αρμόδιας Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό μονόδρομων, πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων και κατευθύνσεων κυκλοφορίας, την προτεραιότητα οδών, την επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων στάθμευσης ή κυκλοφορίας, τον προσδιορισμό και τη λειτουργία χώρων στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους, κ,λπ
 • Επιβολή απαγόρευσης στάθμευσης λόγω εισόδου - εξόδου οχημάτων από ιδιωτικής και δημοσίας χρήσεως χώρους στάθμευσης, κυκλοφορικές συνδέσεις, κάτοπτρα, κ.λπ.
 • Για μόνιμες ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης.
 • Επιμελείται της ονοματοθεσίας οδών και πλατειών, τον καθορισμό της αρίθμησης των οικοδομών σε νέο-διανοιγμένες οδούς και τηρεί σχετικά αρχεία, διαγράμματα, κ.λπ.
 • Μεριμνά για την απαγόρευση της δημιουργίας θέσεων στάθμευσης σε συγκεκριμένους χώρους.
 • Μεριμνά για τον καθορισμό των αστικών γραμμών λεωφορείων, της αφετηρίας, της διαδρομής, των στάσεων και του τέρματος των αντίστοιχων γραμμών, καθώς και τον καθορισμό των προδιαγραφών των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής επιβατών αστικών και υπεραστικών γραμμών. Μεριμνά για τον καθορισμό κομίστρων αστικών φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου.

Υπάλληλοι:

Ζωή Κατσακιώρη (Προϊσταμένη), Μαρίνα Κυριακοπούλου, Κώστας Παναγιωτόπουλος, Τάκης Τριανταφύλλου 2613 610267
Αγγελική Γκίκα 2613 610326
Ελένη Μηλιτσοπούλου, Γεωργία Βούλγαρη 2613 610284