Διαδικασία

Ο δημότης θα πρέπει να κάνει αίτηση στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου που θα απευθύνεται προς το Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών και στην οποία θα αναφέρονται τα εξής

 • ο λόγος για τον οποίο ζητείται διορθωτική πράξη
 • η πολεοδομική ενότητα
 • ο κωδικός ιδιοκτησίας
 • τα στοιχεία των ιδιοκτητών του ακινήτου στο οποίο απαιτείται η σύνταξη Δ.Π.Ε.

 

Στην αίτηση θα πρέπει να υπάρχουν τα παρακάτω συνημμένα :

 • Δηλώσεις ιδιοκτησίας των εμπλεκόμενων ιδιοκτησιών
 • Τεχνική έκθεση του συντάξαντα της Δ.Π.Ε μηχανικού, στην οποία θα αιτιολογείται πλήρως:
   -  H αναγκαιότητα της υπό σύνταξης Δ.Π.Ε.
   - Οι διαφορές (όρια, εμβαδά κ.α) με την αρχική Π.Ε. όπως αυτά θα εμφανίζονται στο τοπογραφικό διάγραμμα που θα συνοδεύει την Δ.Π.Ε.
 • Τίτλοι ιδιοκτησίας και Έκθεση ελέγχου όπου απαιτείται δηλαδή, σε υποθέσεις με πολλούς κληρονόμους, ιδανικά μερίδια, πολλαπλές μεταβιβάσεις και δικαστικές αποφάσεις
 • Πιστοποιητικά ιδιοκτησίας, μη εκποίησης βαρών, μη διεκδίκησης από το αρμόδιο
 • Υποθηκοφυλακείο (όπου δεν υπάρχει κτηματολόγιο ή οι εμπλεκόμενες ιδιοκτησίες δεν έχουν καταχωρηθεί στο υπάρχον κτηματολογικό γραφείο)
 • Το κτηματολογικό φύλλο στο οποίο αναγράφεται η κυριότητα των ακινήτων, ο κωδικός αριθμός Εθνικού Kτηματολογίου (ΚΑΕΚ) και το κτηματολογικό απόσπασμα που το συνοδεύει
 • Σύνταξη των κτηματολογικών πινάκων που συνοδεύουν την διορθωτική πράξη εφαρμογής προκειμένου στη συνέχεια να γίνει ο έλεγχος από την υπηρεσία μας
 • Πρόσφατο Τοπογραφικό - Κτηματολογικό διάγραμμα το οποίο:
 • Θα συνοδεύεται από τις νόμιμες αμοιβές (κατάθεση αμοιβής και Φ.Ε.Μ),
 • θα συνυπογράφεται από τους όμορους ιδιοκτήτες ως προς τα κοινά τους όρια εάν διαπιστωθούν διαφορές εμβαδών (αρχικό –τελικό) με την αρχική  Π.Ε. ώστε στη συνέχεια να κριθεί η εμπλοκή ή η μη εμπλοκή τους στην υπόψη Δ.Π.Ε
 • Θα φέρει τη Δήλωση του Ν. 651/77
 • Θα φέρει υπόμνημα Εμβαδών (αρχικών, τελικών, ρυμοτομούμενων κ.α), όλων των εμπλεκόμενων στη Δ.Π.Ε, ιδιοκτησιών.
 • Θα συνοδεύεται με την τεχνική έκθεση ρυμοτομικών – οικοδομικών γραμμών.
 • Θα φέρει απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη, Γ.Π.Σ, και σχεδίου πόλεως της περιοχής όπου συντάσσεται η Δ.Π.Ε του Δήμου Πατρέων.

 

Κατόπιν αυτών και μετά την προσκόμιση όλων των ανωτέρω θα γίνει ο έλεγχος των υποβληθέντων στοιχείων από την υπηρεσία μας, ώστε ο φάκελος να σταλεί πλήρης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, Διεύθυνση Περ/ντος Χωρ. Σχεδιασμού για να κυρωθεί η σχετική διορθωτική πράξη και να εκδοθεί η αντίστοιχη απόφαση από τον κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Επιπλέον και στη περίπτωση όπου η Δ.Π.Ε. αφορά μόνο στην διόρθωση του ονόματος των ιδιοκτητών που εμπλέκονται στην Δ.Π.Ε, τότε δεν απαιτείται  σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος μαζί με όσα το συνοδεύουν

ΠΑΤΡΑ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών - Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ)
Αστέρω Λώλα

Ωράριο Λειτουργίας : 08.00 – 14.30

2610242643
Πλατεία Γεωργίου 15 - 17, Δίπλα στο Δημοτικό Θέατρο.
protodp@patras.gr

Δράσεις – έργο

 • Παραλαβή και καταχώρηση αιτημάτων δημοτών και υπηρεσιών  στο πρόγραμμα εφαρμογής ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και διαβίβαση αυτών κατά αρμοδιότητα στις υπηρεσίες.
 • Αποστολή  απαντήσεων ηλεκτρονικά (e-mail) – ΕΛΤΑ επιδόσεις εγγράφων.
 • Εκπόνηση μελετών Τμήματος.  

Υποβολή αιτημάτων

Ηλεκτρονικά και με φυσική παρουσία

 

πολεοδομια3
Διεύθυνση Πολεοδομικού-Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού & Δόμησης - Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών
Παναγιώτης Μανιάκης

Ωράριο εξυπηρέτησης:7:00-15:00

2613610265 2613610264
Μαιζώνος 108 Ισόγειο
dp-poleo@otenet.gr

Δράσεις-Έργο:

Το τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών είναι αρμόδιο για :

 • Συντάσσει τις Πράξεις Προσκύρωσης, Τακτοποίησης και Αναλογισμού Αποζημίωσης κατά τις διατάξεις του Ν.Δ. 17-07-1923 συμπεριλαμβανομένων και όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών.
 • Αναθέτει και επιβλέπει μελέτες Πράξεων Εφαρμογής σύμφωνα με τους Ν. 1337/83(ΦΕΚ 33/Α/1983), 2508/97 (ΦΕΚ124/Α/1997)
 • Συντάσσει διορθωτικές και μεμονωμένες πράξεις εφαρμογής καθώς και τις εμπεριεχόμενες σε αυτές πράξεις αναλογισμού, κατ’ εφαρμογή του Π.Δ. 26-05-93 (ΦΕΚ 648/Δ/14-06-93) όταν είναι επισπεύδων ο Δήμος.
 • Ελέγχει τους φακέλους των υποβληθέντων στοιχείων από ιδιώτες για διορθωτικές πράξεις και τις εμπεριεχόμενες σε αυτές πράξεις αναλογισμού, κατ’ εφαρμογή του Π.Δ. 26-5-93 (ΦΕΚ 648/Δ/14-6-93). 
 • Μεριμνά για την τήρηση διαδικασίας μέσω Δημοτικού Συμβουλίου για προσκυρώσεις Κοινοχρήστων Χώρων.
 • Τηρεί όλες τις αναγκαίες διαδικασίες για την υλοποίηση του Σχεδίου Πόλεως σε εκείνες τις περιπτώσεις, που οι ιδιοκτήτες αποδέχονται την εξώδικη διαδικασία απαλλοτρίωσης, δηλαδή της αμέσου προς τον Δήμο πώλησης της ιδιοκτησίας τους δια συμπεφωνημένης αποζημιώσεως, για τον ίδιο σκοπό της υλοποίησης του Σχεδίου Πόλεως. 
 • Γνωμοδοτεί για το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τα όρια των κοινοχρήστων εδαφικών τμημάτων καθώς και της δημοτικής περιουσίας σε σχέση με τις αντίστοιχες καταχωρήσεις του κτηματολογικού γραφείου Πατρών.
 • Τηρεί την διαδικασία των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές υπέρ του Δήμου.

Υπάλληλοι:

Παναγιώτης Μανιάκης (Προϊστάμενος), Περσεφόνη Σπαθή, Διαμάντω Χατζή 2613 610265
Χριστίνα Μηλά, Μαρία Βούλγαρη, Κωνσταντίνα Μπάκα 2613 610264