Αδεια
Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
Παναγιώτα Γεωργιοπούλου (Ωράριο Λειτουργίας :7:00-15:00, Τηλ: 2613610317)
Μαιζώνος 147 ( 1ος , 2ος και 3ος όροφος)

Δράσεις – έργο:
Σο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης Τοπικής Οικονομίας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στον ΟΕΤ του Δήμου μας, πραγματοποιεί το διοικητικό της έργο ακολουθώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες:
α) Για την αδειοδότησης και εποπτεία των εμπορικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του Δήμου (διαχειριζόμενο αρχείο 7200 σε ΚΥΕ/Λαϊκής αγοράς/Υπαίθριο εμπόριο/ Περίπτερα)
β)Για την αδειοδότησης και ρύθμισης κάθε άλλου ζητήματος που αφορά στην εγκατάσταση , λειτουργία και συντήρηση ανελκυστήρων κτιρίων στην περιοχή του Δήμου (διαχειριζόμενο αρχείο περίπου 6200) και λοιπών εγκαταστάσεων - για την προστασία του καταναλωτή. 

 

Πιστοποιητικά που εκδίδει το Τμήμα:

Βεβαιώσεις εγκατάστασης
Άδεια παράτασης μουσικών οργάνων
Βεβαίωση κομμωτών
Απόφαση Δημάρχου για χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου
Ανάκληση παραγωγική άδειας
Ανάκληση επαγγελματικής άδειας
Βεβαίωση θεώρησης αδείας επαγγελματία πωλητή και λαϊκών αγορών
Βεβαίωση θεώρησης αδείας  επαγγελματία παραγωγού λαϊκών αγορών
Βεβαίωση δραστηριοποίησης
Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κέντρου διασκέδασης
Άδεια αντικατάστασης ,ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ  κέντρου διασκέδασης λόγω μεταβίβασης
Ειδική άδεια επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου
Άδεια προσθήκης σχολών ωδείου
Απόφαση Δημάρχου άδεια μεταστέγασης ωδείου
Ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας ωδείου
Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων(ωδείων, μουσικών σχολών ή παραρτημάτων αυτών)
Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπου
Άδεια εγκατάστασης και χρήσης οικήματος σε πρόσωπο που κατέχει πιστοποιητικό άσκησης επαγγέλματος εκδιδόμενου επ’ αμοιβή προσώπου
Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών
Άδειες ανάκλησης ΚΥΕ
Άδειες μίσθωσης περιπτέρων
Άδειες ανάκλησης αδειών περιπτέρων
Χορήγησης αδειών περιπτέρων
Βεβαίωση καταχώρησης ανελκυστήρα
Αποφάσεις επιβολής διοικητικών προστίμων
Απόφαση προσωρινής διακοπής λειτουργίας ΚΥΕ

 

Υποβολή αιτημάτων
Αίτηση για χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου
Αίτηση για ανανέωση άδειας  παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου
Αίτηση για μεταβίβαση άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου
Αίτηση θεώρησης εμπορικής άδειας  επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου
Αίτηση για άδεια παραγωγού – Διάθεση έργων τέχνης καλλιτεχνημάτων
Αίτηση θεώρησης άδειας επαγγελματία πωλητή
Αίτηση ανανέωσης άδειας παραγωγού 
Αίτηση για άδεια παραγωγού 
Αίτηση συμμετοχής επαγγελματιών στάσιμου εμπορίου
Αίτηση για κομμωτές
Αίτηση για παράταση
Αίτηση μεταβίβασης ΚΥΕ
Αίτηση προσθήκης δραστηριότητας ΚΥΕ
Αίτηση για ειδική άδεια επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου
Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κέντρου διασκέδασης
Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση αντικατάστασης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΤΕ
Αίτηση τροποποίησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ως προς τον ιδιοκτήτη (Για Δήμο)
Αίτηση τροποποίησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ως προς τον ιδιοκτήτη (Νομικό πρόσωπο)
Αίτηση τροποποίησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ως προς τον ιδιοκτήτη (Φυσικό πρόσωπο)
Αίτηση για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ωδείων, μουσικών σχολών η παραρτημάτων αυτών) (Για Δήμο)
Αίτηση για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ωδείων, μουσικών σχολών η παραρτημάτων αυτών) (Νομικό πρόσωπο)
Αίτηση για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ωδείων, μουσικών σχολών η παραρτημάτων αυτών) (Φυσικό πρόσωπο)
Αίτηση καταχώρησης ανελκυστήρα

 

Άλλα Τηλέφωνα επικοινωνίας:2613610250,2613610253,2613610222,2613610255, 2613610317,2613610332,2613610375,2613610337