Διαδικασία

Ο δημότης θα πρέπει να κάνει αίτηση στο Κεντρικό Πρωτόκολλο που θα απευθύνεται προς το Τμήμα Συγκοινωνιακού & Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού Δ. Πατρέων, με τα παρακάτω συνημμένα :

 • Αίτηση (του ιδιοκτήτη/των ή του διαχειριστή πολυκατοικίας ή ενός εκ των ιδιοκτητών που έχει αγοράσει θέση στάθμευσης).
 • Ένα (ακριβές) φωτοαντίγραφο της οικοδομικής άδειας/ών (αρχική και πιθανή προσθήκη, αναθεώρηση, ενημέρωση, νομιμοποίηση, ηλεκτρονική υπαγωγή κ.λ.π. ).
 • Συμβολαιογραφική πράξη δέσμευσης της θέσης (ή των θέσεων) στάθμευσης (αρχική και πιθανή μεταγενέστερη συμπληρωματική ή τροποποιητική) και το πιστοποιητικό καταχώρησής της/τους.
 • Το διάγραμμα (/τα) που συνοδεύει την ανωτέρω συμβολαιογραφική πράξη δέσμευσης, όπου φαίνονται όλες οι θέσεις στάθμευσης
 • Δύο (ακριβή) φωτοαντίγραφα, των θεωρημένων (αυτών δηλαδή που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια) διαγραμμάτων (είτε κάτοψη υπογείου, είτε ισογείου, είτε διάγραμμα κάλυψης κ.λ.π. ανάλογα με το που βρίσκονται οι θέσεις), από το αρμόδιο Τμήμα Αδειών και Ελέγχου Δόμησης, στα οποία θα φαίνεται η θέση (ή οι θέσεις) στάθμευσης. (Σε περίπτωση που υπάρχουν δεσμευμένες θέσεις π.χ. και στο ισόγειο και στο υπόγειο, προσκομίζονται εις διπλούν και η κάτοψη ισογείου και η κάτοψη υπογείου.)
 • Φωτογραφίες του χώρου στάθμευσης επί του ακινήτου και της πρόσβασης αυτού μέσω του δρόμου –πεζοδρομίου.
 • Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86
 • Σε περίπτωση ηλεκτρονικής διαδικασίας (ενημέρωσης άδειας, οριστικής υπαγωγής κ.λ.π.) υποβάλλονται και ακριβή – έγκυρα αντίγραφα εκτυπωμένα από το πληροφοριακό σύστημα όλων των στοιχείων που συνοδεύουν την ηλεκτρονική αίτηση-πράξη και που αφορούν το χώρο στάθμευσης, (διαγράμματα που φαίνονται οι θέσεις, τεχνική έκθεση μηχανικού κ.λ.π.).
 • Συμβόλαιο αγοράς της θέσης (ή των θέσεων) και το πιστοποιητικό καταχώρησής του (εφόσον υπάρχει αγορασμένη θέση από τον αιτούντα).
 • Απόφαση γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας για τον ορισμό του διαχειριστή (εφόσον την αίτηση την υποβάλει ο διαχειριστής).

Α) Εάν η άδεια (-ες) της οικοδομής έχει εκδοθεί προ του έτους 1979

 • Αίτηση (ιδιοκτήτη/των ή διαχειριστή πολυκατοικίας).
 • Ένα (ακριβές) φωτοαντίγραφο της οικοδομικής άδειας/ων.
 • Δύο (ακριβή) φωτοαντίγραφα του θεωρημένου (αυτού δηλαδή που συνοδεύει την οικοδομική άδεια) διαγράμματος κάλυψης από το Τμήμα Αδειών και Ελέγχου Δόμησης.
 • Φωτογραφίες του χώρου στάθμευσης επί του ακινήτου και της πρόσβασης αυτού μέσω του δρόμου –πεζοδρομίου.
 • Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86

Β) Για έκδοση άδειας σε οικόπεδο ( π λ ή ρ ω ς π ε ρ ι φ ρ α γ μ έ ν ο )

 • Αίτηση του ιδιοκτήτη / συνιδιοκτητών
 • Συμβόλαιο ιδιοκτησίας του οικοπέδου (με το πιστοποιητικό καταχώρησής του).
 • Δύο τοπογραφικά διαγράμματα του οικοπέδου, τα οποία συνοδεύουν το ανωτέρω συμβόλαιο.
 • Φωτογραφίες του οικοπέδου και της πρόσβασης σε αυτό μέσω του δρόμου–πεζοδρομίου.
 • Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86

Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς :

Στις όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, απαιτείται άδεια κατασκευής πεζοδρομίου και βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών από το Τμήμα Οδοποιίας της Διεύθυνσης Έργων Υποδομής του Δ. Πατρέων. (Στην περίπτωση που υπάρχει ήδη κατασκευασμένο πεζοδρόμιο, απαιτείται επίσης, η υπόψη βεβαίωση καλής εκτέλεσης)

 • Τα παραπάνω ισχύουν σε όσες περιπτώσεις επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση επί της εκάστοτε οδού.
 • Στην αντίθετη περίπτωση (που δεν επιτρέπεται η στάθμευση είτε λόγω της υφιστάμενης σήμανσης, είτε λόγω καθαρού πλάτους της οδού (στενή οδός)  κ.λ.π. ) δε χορηγείται η αιτούμενη άδεια.
 • Σε όλες τις περιπτώσεις, μπορεί να γίνει χρήση, της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.1599/86, όπου θα δηλώνει ο αιτών, όσα αναγράφονται στο υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης, που συνοδεύει το παρόν έντυπο δικαιολογητικών.
 • Τόσο στην υπεύθυνη δήλωση, όσο και στα συνημμένα δικαιολογητικά, (σε κάθε ένα από τα οποία θα αναγράφεται ότι, συνοδεύει την συγκεκριμένη υπεύθυνη δήλωση), θα βεβαιώνεται και το γνήσιο της υπογραφής.
 • Για όσο αφορά τα ακριβές φωτοαντίγραφα της οικοδομικής άδειας/ών , θα γίνονται από το Τμήμα Αδειών και Ελέγχου Δόμησης της Διεύθυνσης Πολεοδομικού – Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού & Δόμησης του Δήμου.
 • Το υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης που έχει συνταχθεί (βοηθητικά) θα προσαρμόζεται ανάλογα για τις περιπτώσεις που αφορά την άδεια εισόδου- εξόδου. Ειδικά για την περίπτωση που αφορά το οικόπεδο, στην ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται επιπλέον ότι το υπόψη οικόπεδο προορίζεται για τη διευκόλυνση στάθμευσης οχήματος αποκλειστικά και μόνο για ιδιωτική χρήση.
 • Επισημαίνεται ότι για την περίπτωση χρήσης οικοπέδου ως σημείο εισόδου /εξόδου, το οικόπεδο θα πρέπει να είναι πλήρως περιφραγμένο με σταθερή κατασκευή αφήνοντας είσοδο (πόρτα) πλάτους ≈ 3,00 μ..
 • Ενδέχεται να ζητηθούν πρόσθετα δικαιολογητικά, εξεταζόμενη κάθε αίτηση ανά περίπτωση.
ΠΑΤΡΑ
Διεύθυνση Διοίκησης και Δημοτικής Κατάστασης- Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ)
Ευδοκία Θανασά

Ωράριο Λειτουργίας : 08.00 – 14.30

2610242643
Πλατεία Γεωργίου 15 - 17, Δίπλα στο Δημοτικό Θέατρο.
protodp@patras.gr

Δράσεις – έργο

 • Παραλαβή και καταχώρηση αιτημάτων δημοτών και υπηρεσιών  στο πρόγραμμα εφαρμογής ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και διαβίβαση αυτών κατά αρμοδιότητα στις υπηρεσίες.
 • Αποστολή  απαντήσεων ηλεκτρονικά (e-mail) – ΕΛΤΑ επιδόσεις εγγράφων.
 • Εκπόνηση μελετών Τμήματος.  

Υποβολή αιτημάτων

Ηλεκτρονικά και με φυσική παρουσία

 

πολεοδομια10
Διεύθυνση Πολεοδομικού-Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού & Δόμησης - Τμήμα Συγκοινωνιακού και Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού
Ζωή Κατσακιώρη

Ωράριο Εξυπηρέτησης :7:00-15:00

2613610267 2613610326 2613610284
Μαισζώνος 108
dp-poleo@otenet.gr

Δρασεις-Εργο:

Το τμήμα Συγκοινωνιακού και Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού είναι αρμόδιο για :

 • Εκπονεί ή επιβλέπει μελέτες Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων.
 • Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω δημοσίων ή ιδιωτικών έργων, κ.λπ.
 • Μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, τοποθέτηση αντίστοιχης κάθετης οδοσήμανσης και σχεδιασμός οριζόντιας οδοσήμανσης, σύμφωνα με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, επί των οποίων εισηγείται σχετικώς μέσω αρμόδιας Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό μονόδρομων, πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων και κατευθύνσεων κυκλοφορίας, την προτεραιότητα οδών, την επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων στάθμευσης ή κυκλοφορίας, τον προσδιορισμό και τη λειτουργία χώρων στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους, κ,λπ
 • Επιβολή απαγόρευσης στάθμευσης λόγω εισόδου - εξόδου οχημάτων από ιδιωτικής και δημοσίας χρήσεως χώρους στάθμευσης, κυκλοφορικές συνδέσεις, κάτοπτρα, κ.λπ.
 • Για μόνιμες ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης.
 • Επιμελείται της ονοματοθεσίας οδών και πλατειών, τον καθορισμό της αρίθμησης των οικοδομών σε νέο-διανοιγμένες οδούς και τηρεί σχετικά αρχεία, διαγράμματα, κ.λπ.
 • Μεριμνά για την απαγόρευση της δημιουργίας θέσεων στάθμευσης σε συγκεκριμένους χώρους.
 • Μεριμνά για τον καθορισμό των αστικών γραμμών λεωφορείων, της αφετηρίας, της διαδρομής, των στάσεων και του τέρματος των αντίστοιχων γραμμών, καθώς και τον καθορισμό των προδιαγραφών των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής επιβατών αστικών και υπεραστικών γραμμών. Μεριμνά για τον καθορισμό κομίστρων αστικών φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου.

Υπάλληλοι:

Ζωή Κατσακιώρη (Προϊσταμένη), Μαρίνα Κυριακοπούλου, Κώστας Παναγιωτόπουλος, Τάκης Τριανταφύλλου 2613 610267
Αγγελική Γκίκα 2613 610326
Ελένη Μηλιτσοπούλου, Γεωργία Βούλγαρη 2613 610284