Ο Δήμος Πατρέων ανακοινώνει την διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης για το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Πατρέων από 8/10/2015 έως 19/10/2015. Το ΤΣΔΑ του Δήμου Πατρέων εντάσσεται στη νέα πολιτική διαχείρισης αποβλήτων και έχει ως κύριο στόχο τη δραστική μείωση των αποβλήτων που παραμένουν σε σύμμεικτη μορφή και οδηγούνται σε επεξεργασία και σε τελική διάθεση. Είναι προσαρμοσμένο στα ειδικότερα χαρακτηριστικά του δήμου και στοχεύει να αποτελέσει ένα ουσιαστικό εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού για το Δήμο Πατρέων σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων. Περιλαμβάνει δραστηριότητες πρόληψης και διαλογής στην πηγή καθώς και δραστηριότητες κομποστοποίησης – διαλογής – διαχωρισμού προδιαλεγμένων αποβλήτων.

Η υλοποίηση του προβλέπεται να ολοκληρωθεί στην ερχόμενη πενταετία.

Η μελέτη του ΤΣΔΑ διακατέχεται από την αγωνία να μην επιβαρυνθούν οι δημότες της πόλης μας με τα μεγάλου ύψους πρόσθετα ανταποδοτικά τέλη, σύμφωνα και με την κατεύθυνση της Δημοτικής Αρχής, όπως θα συνέβαινε εάν υλοποιούνταν τα φαραωνικού τύπου «εργοστάσια».

Προϋποθέσεις για την υλοποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) που θα κληθεί να εγκρίνει το ΔΣ είναι :

1) Η χρηματοδότηση όλων των απαραίτητων μελετών, υποδομών – εξοπλισμού αποκλειστικά και καθ' ολοκληρία από Κρατικούς πόρους ή προγράμματα σαν Δημόσια Έργα,

2) Η δυνατότητα πρόσληψης από το Δήμο όλου του νέου απαιτούμενου εργατοτεχνικού - επιστημονικού προσωπικού με μόνιμη και σταθερή εργασία με πλήρη δικαιώματα,

3) Η συνεργασία του Δήμου Πατρέων με την Περιφέρεια, με όμορους ή και άλλους Δήμους σε κοινές δράσεις και λειτουργίες.

Η κατάρτιση του ΤΣΔΑ έγινε από Ομάδα Εργασίας που στελεχώνεται από υπαλλήλους του Δήμου.
ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ημερομηνία Έναρξης Διαβούλευσης: 8/10/2015
Ημερομηνία Λήξης Διαβούλευσης: 19/10/2015
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Πέτρος Γανός
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Παντανάσσης 17, Τ.Κ. 26221, Πάτρα
Αριθμός Fax: +30 2610275647
Αριθμός Τηλεφώνου: +30 2613610308
Διεύθυνση e-mail: pganos@patras.gr
Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση παρακαλούνται όπως αποστέλλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση pganos@patras.gr.
Στο μήνυμα πρέπει να αναφέρονται:
α. Τίτλος Φορέα / Οργανισμού / Εταιρίας που αντιπροσωπεύεται (αν ισχύει)
β. Ταχ. Διεύθυνση Φορέα / Οργανισμού / Εταιρίας που αντιπροσωπεύεται (αν ισχύει)
γ. Πλήρες όνομα αποστολέα
δ. Ιδιότητα αποστολέα
ε. Θέση του αποστολέα στον αντιπροσωπευόμενο Φορέα / Οργανισμό / Εταιρία (αν ισχύει)
στ. Αριθμός Τηλεφώνου
ζ. Αριθμός Fax (αν υπάρχει)
η. Διεύθυνση e-mail επικοινωνίας (εάν είναι διαφορετική από αυτή του αποστολέα του μηνύματος)
Παρακαλούμε οι προτάσεις - παρατηρήσεις όπως υποβληθούν ΜΟΝΟ με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση pganos@patras.gr (σε μορφή.doc)

Document