Πρόσκληση Υποβολής προσφοράς για την Προμήθεια Εμφακελωτικής Μηχανής και Συντήρηση για τρία χρόνια