ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 02/03/2017

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ Αρ.Πρωτ.: 145

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

Πληροφορίες: Κυριακόπουλος Γεώργιος

Τηλ.: 2613 610344

FAX : 2613 610258

E-mail: geo.kyriakopoulos@patras.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Πρόσκληση Δημόσιας Διαβούλευσης Σχεδίου Διακήρυξης του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Τεμαχιστού Ογκωδών ΔΕ Δήμου Πατρέων».

Με την παρούσα Απόφαση τίθεται σε Δημόσια Διαβούλευση το Σχέδιο Προκήρυξης του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Τεμαχιστού Ογκωδών ΔΕ Δήμου Πατρέων» που εντάσσεται στο ΠΔΕ 2016, Συλλογική Απόφαση ΣΑ: Ε075 ΤΡΟΠ.0 της 17/06/2016 με ΚΩΔ ΕΡΓΟΥ/ MIS ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ: 2016ΣΕ07500003 /07-06 και ονομασία έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΑΥΞΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΥΤΑ) ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία (άνοιγμα οικονομικών προσφορών) πριν την ένταξη του έργου σε επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014-2020. Ο όρος αυτός περιλαμβάνεται στην προκήρυξη του Διαγωνισμού.

Η επεξεργασία και η αξιολόγηση των σχολίων που θα παραληφθούν από την Δημόσια Διαβούλευση και εν συνεχεία η τροποποίηση ή/και αναθεώρηση του ως άνω Σχεδίου θα πραγματοποιηθεί από το Τμήμα Μελετών της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Δ.Πατρέων.

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης/ ανάρτησης της παρούσας, η οποία θα αναρτηθεί:

  • Στον ιστότοπο www .eprocurement.gov.gr
  • στην ιστοσελίδα του Δ. Πατρέων www. e-patras.gr (επιλέξτε «Ηλ.Δημοκρατία» και «Διαβουλεύσεις»)

Οι προτάσεις/ παρατηρήσεις θα υποβληθούν στον ιστότοπο www.eprocurement.gov .gr.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Κορδάς Χρήστος