ΠΛΕΣΣΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Αριθμός 13

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης -σύμφωνα με την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.-, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων την 13ηΑπριλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

 1. Πρόσληψη δέκα (10) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων Ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης «Δομή προώθησης πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Πατρέων» του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος - Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου - Αρμ. Δ/ντής)
 2. Έγκριση του από 15-02-2021 πρακτικού του αρμόδιου Γνωμοδοτικού Οργάνου και κατακύρωση της «Προμήθειας Μηχανολογικού Εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων – Β΄ Φάση 2020 (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος - Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
 3. Ακύρωση των αριθ. 518/2020 και 824/2020 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του έργου: «Ανάπλαση Ζαρουχλεϊκων» και ανάδειξηνέου προσωρινού μειοδότη ( εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
 4. Έγκριση του από 12-01-2021 Πρακτικού του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου για τον Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με τίτλο «Προμήθεια: 1. Eπικαθήμενης πλατφόρμας μεταφοράς μηχανημάτων έργου του Δήμου Πατρέων 2. Οχήματος 4Χ4 για τις ανάγκες του γραφείου Πολιτικής Προστασίας », με συνολικό προϋπολογιζόμενο ποσό 115.519,64 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)» και α) Ματαίωσητης διαγωνιστικής διαδικασίας για το ΤΜΗΜΑ Α’ - Προμήθεια Επικαθήμενης πλατφόρμας μεταφοράς μηχανημάτων έργου του Δήμου Πατρέων και επανάληψήτης με τους ίδιους όρους της αριθ. 11/2020 Μελέτης και β) Ματαίωσητης διαγωνιστικής διαδικασίας για το ΤΜΗΜΑ Β’-Προμήθεια οχήματος 4χ4 για τις ανάγκες του γραφείου πολιτικής προστασίας διότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά και προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
 5. Έγκριση του από 01-04-2021 πρακτικού του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου και ματαίωσητου Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας «Φύλαξη του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας», προϋπολογισμού δαπάνης 52.218,48€ (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με την αριθ. Ξ.3/2020 μελέτη της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος - Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές)
 6. Έγκριση ανάγκης εκτέλεσης επειγουσών απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών στο έργο: «Επισκευή – Συντήρηση σχολικών κτιρίων και συντηρήσεις αύλειων χώρων σχολικών μονάδων (2017)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια )
 7. Έγκριση του 3ουπρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού περί παράτασης ισχύος προσφορών του έργου: «Εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία αντικεραυνικής προστασίας τύπου πρώιμου οχετού σε δημοτικά κτίρια, σχολεία και αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Πατρέων», Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 88518, προϋπολογισμού 324.880,00€ (με ΦΠΑ 24%) (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια )
 8. Έγκριση 2ηςπαράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων περιοχής Κανδριάνικων Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
 9. Έγκριση 1ηςΠαράτασης Προθεσμίας του έργου «Αντικατάσταση και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Σαραβαλίου» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)
 10. 1) Έγκριση της από 12-03-2021 Γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου, 2) Παράτασητου συμβατικού χρόνου παράδοσης της με αριθ. πρωτ. 10414/04-03-2020 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της εταιρείας «ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που αφορά στην «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
 11. 1) Έγκριση της από 30/03/2021 Γνωμοδότησης του αρμοδίου Οργάνου Παραλαβής Προμηθειών της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Υ, 2) Έγκριση π αράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του με αριθ. πρωτ. 61498/24-12-2020 συμφωνητικού μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της εταιρείας « FUJI FOUNTAINS -ΓΡΗΓ. Δ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ & ΣΙΑ», που αφορά στην «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού & εξαρτημάτων αναλωσίμων σιντριβανιών» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής )
 12. Παράταση του χρόνου παράδοσης του Συμφωνητικού για την προμήθεια και τοποθέτηση υαλοθύρων διπλών (τύπου security 10mm) με περιμετρικό γυάλινο πλαίσιο και γυάλινο φεγγίτη για το κτίριο του πρώην Αρσακείου Πατρών (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές )
 13. Παράταση της ισχύος των γνωμοδοτικών οργάνων (επιτροπών διαγωνισμού και επιτροπών αξιολόγησης ενστάσεων) 2020 του Δήμου Πατρέων έως την ολοκλήρωση των εν εξελίξει διαγωνιστικών διαδικασιών 2020 ( εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής )
 14. Συγκρότηση επιτροπών (Γνωμοδοτικό Όργανο και Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων) των Δ/νσεων Διαχείρισης Προσόδων & Δημοτικής Περιουσίας, Παιδείας δια Βίου Μάθησης & Κοινωνικής Προστασίας, Διοικητικών Υπηρεσιών και των Υπηρεσιών Δημάρχου (Γραφείο Δημάρχου, Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής )
 15. Συγκρότηση επιτροπών (Γνωμοδοτικό Όργανο και Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων) της Δ/νσης Πολεοδομικού – Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής )
 16. Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΘΕΛΚΥΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
 17. Σύνταξη όρων διακηρύξεων για παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής 2021-2022 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 18. Σύνταξη όρων δημοπράτησης του έργου « Έργα Συντήρησης της πλατείας Βασιλέως Γεωργίου Α’ στην Πάτρα (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια )
 19. Εξειδίκευση πίστωσης για την πληρωμή του Ανταποδοτικού Τέλους ΤΕΕ ( e -άδειες) (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια )
 20. Εξειδίκευση πίστωσης για την πληρωμή Ελεγκτή Δόμησης (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια )
 21. Εξειδίκευση πιστώσεων που αφορούν στον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΥΟ ΣΤΑΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ» ( εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια )
 22. Εξειδίκευση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης της εισόδου βοηθητικών γηπέδων του Παμπελοποννησιακού Σταδίου Πατρών για την τήρηση των μέτρων αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ( εισηγητής: Π. Πετρόπουλος - Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου - Αρμ. Δ/ντρια )
 23. Διαγραφή διπλοβεβαιωμένων οφειλών της εφαρμογής της οικονομικής διαχείρισης (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 24. Διαγραφή οφειλής (Αθανασόπουλος Φώτιος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 25. Διαγραφή οφειλής (Ασημακόπουλος Χρήστος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 26. Διαγραφή οφειλής (Ζαφειρόπουλος Αθανάσιος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 27. Διαγραφή οφειλής (Θέμελης Θεοφάνης) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 28. Διαγραφή οφειλής (Καραγιάννη Ιωάννα) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 29. Διαγραφή οφειλής (Κιάφας Νικόλαος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 30. Διαγραφή οφειλής (Κουτσουμπελίτης Νικόλαος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 31. Διαγραφή οφειλής (Κωνσταντόπουλος Αθανάσιος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 32. Διαγραφή οφειλής (Μπαρδούτσου Γεωργία) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 33. Διαγραφή οφειλής (Νικολακόπουλος Βασίλης) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 34. Διαγραφή οφειλής (Παναγιωτόπουλος Δημοσθένης) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 35. Διαγραφή οφειλής (Παπαδημάτος Κυρηναίος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 36. Διαγραφή οφειλής (Πέρδικας Κωνσταντίνος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 37. Διαγραφή οφειλής (Σταθόπουλος Αναστάσιος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 38. Διαγραφή οφειλής (Σωτηρόπουλος Ανδρέας) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 39. Διαγραφή οφειλής (Τερζή Μαρία) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

 
 

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ